پذیرش خروج از کشور زوجه در ضمن عقد نکاح، رافع ممنوع الخروجی زوجه - وکیل طلاق در تهران - 5.0 از 5 از 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در صورتی که زوج خروج زوجه از کشور را به صورت شرط ضمن عقد نکاح پذیرفته باشد، ممنوعیت خروج زوجه لغو می شود ...

حدود اعتبار شرط ضمن عقد وکالت – وکالت حق طلاق زوجه - 5.0 از 5 از 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

از آنجایی که عقد وکالت از عقود جایزه محسوب است شرط اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد وکالت نیز جایز بوده و لازم الوفاء نیست مگر این که موکل در ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود سلب کند که در آن صورت لازم الرعایه است ...

تقدم و تاخر تکالیف انفاق زوج و تمکین زوجه – وکیل طلاق در تهران - 5.0 از 5 از 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

انفاق، فرع بر تمکین زوجه است و تا قبل از تمکین زوجه، زوج تکلیفی به انفاق ندارد ...

نوع طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه - وکیل مجرب طلاق - 5.0 از 5 از 2 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

طلاقی که با درخواست زوجه بر اثر عسر و حرج، مورد حکم قرار می گیرد، از نوع بائن است نه رجعی ...

ناتوانی جنسی زوج و عسر و حرج زوجه – وکیل خانواده متخصص - 5.0 از 5 از 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

ناتوانی جنسی زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه است و می‌تواند مستند درخواست جدایی از سوی زوجه باشد ....

موارد فسخ نکاح به علت عیب – وکیل برای طلاق - 5.0 از 5 از 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

درخواست فسخ نکاح به علت عیب، منحصر به موارد مصرح در ماده 1123 قانون مدنی است و شرط بنایی موضوع ماده 1128 قانون مدنی نیز صرفا ناظر به شروطی است که جنبه ایجایی و مثبت دارد بنابراین نمی توان شرط فقدان عیب به طور کلی را جزء شروط بنایی و تخلف از آن را موجب ایجاد حق فسخ دانست ...

شرط وجوب نفقه زوجه - وکیل طلاق در تهران - 5.0 از 5 از 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

تمکین زوجه از زوج شرط وجوب پرداخت نفقه از سوی زوج بوده و اثبات مانع مشروع عدم تمکین بر عهده زوجه است ...

اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق – وکیل متخصص طلاق - 5.0 از 5 از 2 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

صرف محکومیت زوج به پرداخت نفقه، با وصف صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت آن، بند 8 عقدنامه های رایج مبنی بر ایجاد حق طلاق برای زوجه به علت عدم پرداخت نفقه را محقق نمی سازد ...

تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج - وکیل برای طلاق - 5.0 از 5 از 6 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

دعوای طلاق از جانب زوجه به علت اعتیاد زوج، بایستی ثابت شود اعتیاد زوج مضر به اساس زندگی خانوادگی است ....

خوف ضرر بدنی ناشی از زندگی مشترک – وکیل خانواده - 5.0 از 5 از 4 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

صرف تعهد زوج بر عدم ارتکاب ضرب و شتم زوجه در آینده به منزله اقرار وی به انجام ضرب و شتم در گذشته و تلقی آن به عنوان مصداق تحقق خوف متضمن ضرر بدنی ناشی از زندگش مشترک نخواهد بود ...