تحلیل پرونده - تکلیف حضانت کودک پس از هفت سالگی - 5.0 از 5 از 7 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

آقای س.پ با وکالت آقای الف به طرفیت خانم م.پ دادخواستی به خواسته حضانت (استرداد طفل) تقدیم دادگاه می کند. با این شرح که وکیل توضیح داده فرزند پسر مشترک زوجین 9 ساله می باشد و تحت حضانت موکل (زوج) می باشد و تقاضای تحویل فرزند به پدر را از دادگاه می کند... در نهایت دادگاه به استناد ماده 1169 قانون مدنی حکم بر حضانت فرزند ذکر شده به وسیله پدر را صادر می کند.

تحلیل پرونده - دادخواست مطالبه ارش البکاره در مورد زنا - 5.0 از 5 از 4 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

سوالی که مطرح است و اینکه اگر بین دختر دوشیزه و مردی که علقه زوجیت نباشد و نزدیکی با رضایت واقع شود، آیا دختر مذکور می تواند از طریق دادگاه مطالبه مهرالمثل یا ارش البکاره کند؟

قبل از ورود به پرونده - جهت اطلاع - ماده 9 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «دختری که در اثر اعمال حیله و تهدید و یا سوء استفاده از زیردست بودن، حاضر به همخوابی نا مشروع شده، می تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی، مطالبه زیان معنوی هم بنماید.»

تحلیل پرونده - ضامن چک مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز می باشد - 5.0 از 5 از 4 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

آقای الف با وکالت (یکی از وکلای گروه پارسای) به استناد یک فقره چک به شماره سریال... مورخ 89/1/1 بانک پارسیان به مبلغ 900.000.000 ریال که در خصوص آن گواهینامه عدم پرداخت مورخ 92/3/6 به دلیل کسر موجودی صادر شده بودبه طرفیت خواندگان ب (صادرکننده چک) و ج (ضامن) دادخواست مطالبه وجه چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه می کند و محکومیت تضامنی ایشان را خواستار می شود.

تحلیل پرونده - ملاک زمانی محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک - 5.0 از 5 از 7 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

آقای ن.م به استناد یک فقره چک به شماره سریال... مورخ 91/9/2 به مبلغ 300.000.000 ريال عهده بانک سپه که در خصوص آن گواهینامه عدم پرداخت به دلیل کسر موجودی در مورخ 93/1/30 صادر بود،

تحلیل پرونده - عند الاستطاعه بودن مهریه و زوال حق حبس زوجه - 5.0 از 5 از 4 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

مهریه مندرج در عقدنامه زوجین این پرونده 314 سکه تمام بهار آزادی عندالاستطاعه بود. با مراجعه زوج به دفتر وکالت و انعقاد قرارداد و اعطای وکالت، وکیل زوج با توجه به محل اقامت زوجه؛ دادخواست تمکین به طرفیت زوجه تقدیم دادگاه می کند. شعبه 4 حقوقی شهریار پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست به خوانده جلسه رسیدگی تشکیل می دهد...

تحلیل پرونده - تقاضای طلاق زوجه به دلیل عدم شروع زندگی مشترک - 4.8 از 5 از 6 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

در پرونده ای دو سال از زمان وقوع عقد نکاح بین زوجین می گذشت و به دلیل اختلاف های که بین آن ها ایجاد شده بود زوج اقدامی به جهت تهیه مسکن و شروع زندگی مشترک نمی کرد و زوجه بلاتکلیف رها شده بود و به دلیل لجبازی حاضر به طلاق نمی شد.