افترا نبودن شکایت برای احقاق حق – زیر نظر وکیل متخصص امور جزایی (کیفری) - 4.3 از 5 از 6 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

افترا یا به تعبیر عامیانه مردم (اعاده حیثیت) بر طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی چنین است: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت او را اثبات نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق با یکی از آن ها محکوم می شود.»....

تحلیل پرونده - مطالبه وجه چک تضمین قرارداد - 5.0 از 5 از 7 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

هر گاه در متن چک قید شده باشد «بابت تضمین قرارداد فی ما بین» مطالبه وجه آن مستلزم احراز و اثبات تخلف صادر کننده چک از قرارداد مذکور است و ارائه دلیل در این قسمت به عهده مدعی است.

شرکت الف (سهامی عام) به طرفیت آقای ش.ب به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره سریال ... مورخ 1393/2/1 مطالبه مبلغ 470,000,000 ریال را می کند که در خصوص آن گواهینامه عدم پرداخت به دلیل کسر موجودی از بانک ملی شعبه ... صادر شده است. پرونده به شعبه 128 عمومی تهران ارجاع می شود....

تحلیل پرونده - مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه - 5.0 از 5 از 11 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

مطالبه دین واحد ( مهریه) از طریق دو مرجع (ثبتی، قضایی) به طور همزمان امکان پذیر نیست و در فرض تقدم مطالبه از طریق مرجع ثبتی، دعوای مطالبه آن از طریق مرجع قضایی، محکوم به رد است.

خانم م.ع دادخواست مطالبه بخشی از مهریه به مقدار 110 سکه را به طرفیت آقای الف.الف تقدیم دادگاه می کند که به شعبه 274 خانواده تهران ارجاع می شود. دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی....

تحلیل پرونده - فسخ نکاح به دلیل پنهان کردن ازدواج سابق - 5.0 از 5 از 5 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

دادخواستی از جانب آقای الف.م با وکالت خانم ... به طرفیت خانم ح.پ با وکالت آقای ... به خواسته فسخ نکاح ، تقدیم شعبه 230 خانواده تهران می شود با این توضیح که زوجین بر طبق سند نکاحیه  دفترخانه 240 تهران در عقد نکاح دائم می باشند

تحلیل پرونده - توافق زوجین در تعیین موعد عروسی و تاثیر آن نسبت به نفقه - 5.0 از 5 از 5 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

خانم ه.س به طرفیت غ.ب دادخواست مطالبه نفقه معوقه از مورخ 90/8/16 لغایت اجرای حکم از قرار ماهیانه 4000000 ریال طرح می کند که متعاقبا در جلسه دادرسی، وکیل خانواده گروه پارسای از جانب زوج اعلام وکالت می کند. شعبه 8 دادگاه عمومی شهرری پس از تعیین وقت رسیدگی به استماع اظهارات و دفاعیات طرفین می پردازد.

تحلیل پرونده - تکلیف حضانت کودک پس از هفت سالگی - 5.0 از 5 از 7 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

آقای س.پ با وکالت آقای الف به طرفیت خانم م.پ دادخواستی به خواسته حضانت (استرداد طفل) تقدیم دادگاه می کند. با این شرح که وکیل توضیح داده فرزند پسر مشترک زوجین 9 ساله می باشد و تحت حضانت موکل (زوج) می باشد و تقاضای تحویل فرزند به پدر را از دادگاه می کند... در نهایت دادگاه به استناد ماده 1169 قانون مدنی حکم بر حضانت فرزند ذکر شده به وسیله پدر را صادر می کند.

تحلیل پرونده - دادخواست مطالبه ارش البکاره در مورد زنا - 5.0 از 5 از 4 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

سوالی که مطرح است و اینکه اگر بین دختر دوشیزه و مردی که علقه زوجیت نباشد و نزدیکی با رضایت واقع شود، آیا دختر مذکور می تواند از طریق دادگاه مطالبه مهرالمثل یا ارش البکاره کند؟

قبل از ورود به پرونده - جهت اطلاع - ماده 9 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «دختری که در اثر اعمال حیله و تهدید و یا سوء استفاده از زیردست بودن، حاضر به همخوابی نا مشروع شده، می تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی، مطالبه زیان معنوی هم بنماید.»

تحلیل پرونده - ضامن چک مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز می باشد - 5.0 از 5 از 4 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

آقای الف با وکالت (یکی از وکلای گروه پارسای) به استناد یک فقره چک به شماره سریال... مورخ 89/1/1 بانک پارسیان به مبلغ 900.000.000 ریال که در خصوص آن گواهینامه عدم پرداخت مورخ 92/3/6 به دلیل کسر موجودی صادر شده بودبه طرفیت خواندگان ب (صادرکننده چک) و ج (ضامن) دادخواست مطالبه وجه چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه می کند و محکومیت تضامنی ایشان را خواستار می شود.

تحلیل پرونده - ملاک زمانی محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک - 5.0 از 5 از 7 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

آقای ن.م به استناد یک فقره چک به شماره سریال... مورخ 91/9/2 به مبلغ 300.000.000 ريال عهده بانک سپه که در خصوص آن گواهینامه عدم پرداخت به دلیل کسر موجودی در مورخ 93/1/30 صادر بود،

تحلیل پرونده - عند الاستطاعه بودن مهریه و زوال حق حبس زوجه - 5.0 از 5 از 4 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است.

مهریه مندرج در عقدنامه زوجین این پرونده 314 سکه تمام بهار آزادی عندالاستطاعه بود. با مراجعه زوج به دفتر وکالت و انعقاد قرارداد و اعطای وکالت، وکیل زوج با توجه به محل اقامت زوجه؛ دادخواست تمکین به طرفیت زوجه تقدیم دادگاه می کند. شعبه 4 حقوقی شهریار پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست به خوانده جلسه رسیدگی تشکیل می دهد...