تحلیل پرونده - ملاک زمانی محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک - 5.0 از 5 از 7 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آقای ن.م به استناد یک فقره چک به شماره سریال... مورخ 91/9/2 به مبلغ 300.000.000 ريال عهده بانک سپه که در خصوص آن گواهینامه عدم پرداخت به دلیل کسر موجودی در مورخ 93/1/30 صادر بود، دادخواست مطالبه وجه چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت اجرای حکم را به طرفیت آقای ر.ی (صادرکننده چک) تقدیم دادگاه می کند. شعبه 1 دادگاه عمومی رباط کریم با عدم پذیرش دفاعیات خوانده، ایشان را به پرداخت اصل چک و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید محکوم می نماید.

با تجدید نظر خواهی محکوم علیه (خوانده بدوی) شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران، قسمتی از رای بدوی را به این استدلال نقض می نماید که دارنده چک (تجدید نظر خوانده) حدود دو سال بعد از سررسید، چک را به بانک برده و گواهینامه عدم پرداخت به دلیل کسر موجودی دریافت کرده است. با این وصف چون وجه چک را مطالبه نکرده است حق دریافت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک لغایت تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت را ندارد. زیرا در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت، بین چک و سایر مطالبات دیگر فرقی وجود ندارد. به عبارت دیگر، ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ضابطه مطالبه خسارت تاخیر تادیه را سررسید چک و دین تعیین کرده است لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه به بانک محال الیه است...