تحلیل پرونده - ضامن چک مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز می باشد - 5.0 از 5 از 4 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آقای الف با وکالت (یکی از وکلای گروه پارسای) به استناد یک فقره چک به شماره سریال... مورخ 89/1/1 بانک پارسیان به مبلغ 900.000.000 ریال که در خصوص آن گواهینامه عدم پرداخت مورخ 92/3/6به دلیل کسر موجودی صادر شده بودبه طرفیت خواندگان ب (صادرکننده چک) و ج (ضامن) دادخواست مطالبه وجه چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه می کند و محکومیت تضامنی ایشان را خواستار می شود.

شعبه 185 عمومی تهران بعد از تعیین وقت و رسیدگی مفصل، ضمن محکومیت الف و ب به پرداخت اصل مبلغ چک، به این استدلال که ضمانت ضامن فقط در خصوص اصل مبلغ چک است و به خسارت تاخیر تادیه مربوط نمی شود. در خصوص ب (ضامن) به پرداخت خسارت تاخیر تادیه رای نمی دهند، قرار رد دعوی صادر می کند.

با تجدید نظر خواهی وکیل الف نسبت به این قسمت از دادنامه (قرار رد دعوی) شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران، با این استدلال که التزام به شیء التزام به لوازم آن است و با وصف ضمانت اصل دین تبعات (خسارت تاخیر تادیه) نیز مشمول آن خواهد شد، قرار رد دعوی دادگاه بدوی را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می کند.