تحلیل پرونده - مطالبه وجه چک تضمین قرارداد - 5.0 از 5 از 7 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

هر گاه در متن چک قید شده باشد «بابت تضمین قرارداد فی ما بین» مطالبه وجه آن مستلزم احراز و اثبات تخلف صادر کننده چک از قرارداد مذکور است و ارائه دلیل در این قسمت به عهده مدعی است.

شرکت الف (سهامی عام) به طرفیت آقای ش.ب به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره سریال ... مورخ 1393/2/1 مطالبه مبلغ 470,000,000 ریال وجه چک را می کند که در خصوص آن گواهینامه عدم پرداخت به دلیل کسر موجودی از بانک ملی شعبه ... صادر شده است. پرونده به شعبه 128 عمومی تهران ارجاع می شود.

خوانده در جلسه داوری در دفاع از خود بیان می دارد که چک موضوع دعوی بابت تضمین قراردادی بوده است که فی ما بین اینجانب و خواهان منعقد شده است. اولا در متن چک این مطلب ذکر شده است، ثانیا شماره چک و مشخصات آن در متن قرارداد آمده است. از طرفی اینجانب تعهد خود را انجام داده ام...

در نهایت دادگاه بدوی با عنایت، وصف تجریدی چک و با این استدلال که اصل چک در دست دارنده به منزله مدیونیت صادر کننده می باشد، خوانده را محکوم به پرداخت اصل مبلغ چک و خسارت تاخیر آن از زمان سر رسید لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه های دادرسی می کند. در فرجه قانونی 20 روز ، خوانده (بدوی) اقدام به اعتراض و تجدید نظر خواهی می کند که پس از تبادل لوایح پرونده به شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع می شود.

شعبه مذکور بدین شرح رای بدوی را نقض می نماید:

« ... نظر به محتویات پرونده و مدارک و مستندات استنادی طرفین ، از آنجا که دارنده چک (تجدید نظر خوانده) شرکت الف ، شخص ثالث نمی باشد اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری مجری نمی باشد اما با توجه به این که در متن چک نوشته شده است بابت تضمین قرارداد فی ما بین، مطالبه وجه چک مستلزم احراز و اثبات تخلف صادر کننده چک از قرارداد مذکور است و خواهان بدوی در دادخواست خود و مراحل دادرسی توضیحی نداده است که چگونه تخلف قراردادی از جانب صدر کننده چک انجام شده است و در واقع تخلف طرف قرارداد را نتوانسته اثبات نماید. لذا دادگاه مستندا به مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی رای بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می نماید.»