حق ملاقات پدربزرگ و مادربزرگ - 5.0 از 5 از 6 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

متاسفانه بسیار دیده ایم که با فوت یکی از والدین و وجود فرزند، پدر و مادری که در قید حیات است با توجه به اختلافات با خانواده همسر مانع ملاقات پدربزرگ و مادربزرگ با نوه می شود. مثلا شوهر فوت کرده است و همسر او مانع ملاقات فرزند خردسال (نوه) با پدربزرگ و مادربزرگ پدری می شود.

در ادامه خلاصه ای از پرونده ای در این خصوص ارائه می شود:

رای بدوی

در این پرونده خواهان خانم ن.ن فرزند ص. به طرفیت خوانده خانم ص.ع. فرزند الف. به خواسته تعیین حق ملاقات نوه پسری (دختر بچه 8 ساله به نام ر.) اقامه دعوی نموده است، نظر به ملاحظه دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوست از جمله رونوشت سند نکاحیه و شناسنامه و احراز رابطه زوجیت فی ما بین متداعیین و احراز رابطه (مادربزرگ با نوه پسری) و استماع اظهارات خواهان و مصون باقی ماندن دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و با استناد ماده 1174 قانون مدنی و ماده 14 قانون حمایت خانواده حق ملاقات هفته ای 24 ساعت عصر روزهای پنجشنبه ساعت 17 تا عصر روزهای جمعه ساعت 17 برای خواهان تعیین و اعلام می گردد. خوانده (مادر) ملزم است موجبات ملاقات را برای خواهان (مادربزرگ) فراهم نماید محل ملاقات در صورت عدم توافق محل سکونت فرزند مشترک و در صورت عدم توافق کلانتری محل سکونت طفل تعیین و اعلام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر می باشد.

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ص.ع. از دادنامه شماره 9202000400 مورخ 92/5/7 شعبه محترم 250 دادگاه خانواده که به موجب آن دعوی مطروحه خانم ن.ن به طرفیت تجدید نظر خواه به خواسته ملاقات نوه پسری به نام ر. متولد 1384 هجری شمسی که در پرونده کلاسه 920238 حکم به ملاقات به شرح دادنامه تصدیر گردیده وارد نمی باشد اما با توجه به این که خواهان بدوی در استان البرز ساکن می باشد و تجدید نظر خواه در استان تهران سکونت دارد لذا با توجه به مراتب طفل مورد ملاقات با فوت پدر در حضانت مادر قرار گرفته است دادگاه با رعایت ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی مدت ملاقات را از هفته ای 24 ساعت به هر ماه دو ساعت با توافق طرفین پرونده و یا در کلانتری محل سکونت مادر (خانم ص.ع) تقلیل داده و با رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه با اصلاح یاد شده در استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی تایید می گردد. این رای به موجب ماده 365 از قانون دادرسی یاد شده قطعی است.

وکیل خانواده در تهران     09122547699 – 44033677 – 09127923611 – 44963487

 

لینک های مرتبط: