خوف ضرر بدنی ناشی از زندگی مشترک - 5.0 از 5 از 2 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

صرف تعهد زوج بر عدم ارتکاب ضرب و شتم زوجه در آینده به منزله اقرار وی به انجام ضرب و شتم در گذشته و تلقی آن به عنوان مصداق تحقق خوف متضمن ضرر بدنی ناشی از زندگی مشترک نخواهد بود.

«رای دادگاه»

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای الف.س فرزند ع. با وکالت خانم س.پ به طرفیت خوانده خانم ز.س به خواسته الزام خوانده به تمکین در انجام وظایف زندگی مشترک با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق سند نکاح نامه رسمی به شماره 4990 صادره از دفتر ازدواج شماره .... حوزه ثبتی تهران وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز می باشد و نظر به این که زوجه به شرح مفاد صورت جلسه این دادگاه دلیل عدم تمکین وی را از شوهرش توجیه و اعلام داشته امنیت جانی ندارم زوج وی را مرتبا مورد ایراد صدمه بدنی و آزار و اذیت قرار می دهد و زوج نیز به شرح مفاد صورت جلسه این دادگاه تعهد و اقرار نموده من بعد از این زوجه را مورد آزار و اذیت و کتک کاری قرار ندهد و به نظر دادگاه بودن زوجین در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و شرافتی برای زوجه می باشد تا رفع مظنه ضرر مزبور زوجه می تواند مسکن علیحده اختیار کند علی هذا به لحاظ عدم ثبوت مستندا به ماده 1115 از قانون مدنی به لحاظ عدم ثبوت حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 265 دادگاه عمومی خانواده تهران - فراهانی

«رای دادگاه تجدید نظر»

تجدید نظر خواهی آقای الف.س از دادنامه شماره 00914 مورخه 92/6/30 شعبه محترم 265 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه ایشان با وکالت پ.پ به طرفیت همسرش خانم ز.س به خواسته تمکین حکم بر رد دعوی در پرونده کلاسه 561/92 تصدیر گردیده وارد است زیرا به موجب قواعد آمره در این باب به ویژه مواد 1114 و 1102 قانون مدنی اصل بر حضور زوجه در منزلی که زوج برای زندگی تدارک دیده ... می باشد مگر آن که حضور وی مخاطره آمیز باشد که در این صورت برابر مواد 1115 و 1116 ق.م دادگاه نمی بایست رای بر تمکین دهد در حالی که در ما نحن فیه زوجه هیچ دلیلی بر مخاطره آمیز بودن حضورش در منزل شوهر ارائه نکرده و استدلال دادگاه به تعهد زوج توجیه پذیر نیست زیرا تعهد به حسن رفتار در آینده دلیل بر سوء رفتار در گذشته نیست تا چه رسد به این که از تعهد مفهوم اقرار برداشت شود بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و این که دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 79/1/21 در امور مدنی آن را نقض و حکم بر تمکین زوجه به شرط تهیه مسکن مناسب و اثاث البیت که به تایید مددکار محترم دایره مددکاری اجتماعی نیز خواهد رسید. صادر و اعلام می دارد. رای (دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است. دادگاه متقابلا زوج را به حسن رفتار با همسرش و حفظ نهاد مقدس خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن و احساس مسئولیت در قبال آن ها توصیه می نماید.)

رئیس شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه اصلانی – نحوی

وکیل طلاق، وکیل خانواده     44033677 – 09122547699 – 09127923611 – 44963487

 

لینک های مرتبط: