دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک از وراث زوج - 5.0 از 5 از 3 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

عرف جامعه اسلامی و ایرانی تا کنون دلالت بر این داشته که زنان ایرانی از شوهرشان در زمان زنده بودن اجرت المثل کارهای انجام شده در دوران زندگی مشترک را مطالبه نمی کنند و در صورتی که بر خلاف این عرف، زوجه قصد تبرع نداشته باشد، باید در زمان حیات همسرش اقدام به مطالبه اجرت المثل کند نه پس از فوت وی.

«رای دادگاه»

در خصوص دادخواست خانم ح.م فرزند ح. با وکالت خانم م.ک به طرفیت آقایان 1- س.ر 2- س.ر و خانم ها 1- ت.الف 2- الف.ر 3- و.ر 4- الف.ر 5- الف.ر به خواسته اجرت المثل سنوات زندگی مشترک خواهان با مرحوم ق.ر از تاریخ 1361/3/1 لغایت 1379/1/6 با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و کلیه خسارات دادرسی از ماترک مرحوم مذکور با عنایت به جامع محتویات پرونده ملاحظه تصویر مصدق سند ازدواج شماره 4126 صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم ملاحظه تصویر مصدق سند عادی عقد انقطاعی به تاریخ اول خرداد 1361 که به امضاء مرحومه مذکور رسید گواهی حصر وراثت که مرحوم یاد شده به تاریخ 179/1/7 در گذشته و ورثه حین الفوت وی خواهان و خواندگان می باشند اظهار وکیل خواهان مبنی بر این که کارهای انجام شده توسط موکله در زندگی مشترک با مرحوم ق.ر به قصد دریافت اجرت و با دستور مرحوم همسر موکله بوده تصدیق اظهارات وی توسط گواهان و سوگند خواهان به والله، بالله و تالله که اجرت المثل سنوات زندگی مشترک را از مرحوم همسرش ق.ر دریافت ننموده نظریه کارشناس که مصون از هر گونه تعرض پیوست پرونده می باشد لذا دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی و مواد 198، 502،، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 108.000.000 ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ 3.219.000 ریال بابت خسارات دادرسی از ماترک مرحومه یاد شده در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و صدور اجراییه منوط به پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی می باشد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف همان مدت قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 230 دادگاه عمومی خانواده تهران – محمد لو

«رای دادگاه تجدید نظر»

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س.ر به طرفیت خانم ح.م نسبت به دادنامه شماره 1159 مورخ 92/7/9 اصداری از شعبه 230 دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن تجدید نظر خواه و چند نفر دیگر (وراث محترم ق.ر) به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی زناشویی با متوفی محکوم شده اند اعتراض وارد است زیرا اولا وفق تبصره ماده 336 قانون مدنی برای مطالبه اجرت المثل سه شرط اساسی ضروری است اولا زوجه قصد تبرع نداشته است ثانیا به دستور زوج کارهایی که در وظیفه وی نبوده انجام داده باشد. ثانیا کارهایی که زوجه در منزل انجام داده عرفا مورد مطالبه باشد که در این مورد اولا عرف جامعه اسلامی و ایرانی تا کنون دلالت بر این داشته که زوجین در تشیید مبانی خانواده مشارکت دارند و زنان ایرانی از شوهرشان در زمان زنده بودن مطالبه اجرت المثل نکرده اند. ثانیا کارهای انجام شده باید به دستور زوج باشد که در این مورد زوج مرحوم شده (سال 79) و دلیلی بر این که زوج به زوجه دستور داده باشد چه کارهایی در منزل انجام دهد ارائه نشده است. ثالثا زوجه در صورت عدم تبرع بایستی در زمان حیات زوج مطالبه اجرت المثل نماید که در این مورد اقدام نشده است لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه رای بر رد دعوی خواهان نسبت به معترض صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه فرهبد – علیمحمدی

وکیل برای طلاق (خانواده)         09122547699 – 09127923611 – 44963487 – 44033677

لینک های مرتبط: