تاثیر قید عندالاستطاعه بودن مهریه در زوال حق حبس زوجه – وکیل خوب برای گرفتن مهریه - 5.0 از 5 از 5 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

قید عنوان پرداخت عندالاستطاعه مهریه، موجب موجل شدن دین و زوال حق حبس زوجه در خصوص تعهد تمکین از زوج می گردد.

«رای دادگاه»

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م.ب با وکالت س.ح به طرفیت خانم ب.م نسبت به دادنامه شماره 01002 مورخه 92/5/1 شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی شهریار در پرونده کلاسه 92/590 مبنی بر صدور حکم رد دعوی الزام زوجه به تمکین وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده و مقررات مربوطه صادر نگردیده است زیرا اولا زوجین هنگام عقد نکاح یا شرط ضمن عقد نکاح مطالبه مهریه را عندالاستطاعت زوج مقرر نموده اند. عندالاستطاعت یک لغت عربی است و به معنای هنگام توانایی مالی داشتن زوج به معادل میزان مهریه مقرر در عقدنامه می باشد به عبارت دیگر هنگام عقد نکاح زوجه پذیرفته که زوج توان مالی پرداخت مهریه را در زمان انعقاد عقد نکاح ندارد و اگر زوجه بعد از آن اراده مطالبه مهریه خود را داشته باشد ابتدا امر باید به واسطه معرفی مال یا ادله دیگر تمکن مالی زوج را با ثبات رسانده سپس مطالبه نماید بنابراین در هیچ یک از کتب لغت و یا موازین حقوقی عندالاستطاعت به معنای حال بودن دین از جمله دین مهریه که عندالاستطاعت قید گردیده نیامده است زیرا حال بودن یک دین به معنای عدم مقید بودن به زمان یا قیود دیگر است پس دائن به محض مطالبه دین خود از مدیون مکلف به پرداخت آن است ثالثا نظر به این که زوجه با قید عند الاستطاعت بدون مهریه و پذیرفتن آن به عنوان شرط ضمن عقد حق حبس خود را ذایل کرده است و نمی تواند با فرض مذکور از حق حبس استفاده نماید این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده 1085 قانون مدنی ناظر به ماده 1114 از همان قانون زوجه را به مراجعه به منزل مشترک و تمکین در حق زوج محکوم می نماید لازم به ذکر است اجرای رای صادره منوط است به تهیه منزل مناسب و امکانات و لوازم زندگی توسط زوج و سپس زوجه در معیت دو نفر از مامورین واحد مددکاری اجتماعی در منزل مذکور اسکان داده شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه مرادی هرندی – روحانی

وکیل برای گرفتن مهریه           44963487 – 09122547699 – 09127923611 – 44033677

 

لینک های مرتبط: