اعتبار امر مختومه در دعوای تعدیل تقسیط مهریه – وکیل مجرب برای تقسیط مهریه - 5.0 از 5 از 5 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دعوای تعدیل تقسیط مهریه بدون سپری شدن مدت زمان قابل توجه از دادنامه قطعی تقسیط مهریه، در فرض عدم تغییر وضعیت دارایی زوج، مشمول اعتبار امر مختومه خواهد بود.

«رای دادگاه»

در خصوص دعوی ع.ع فرزند ع. طرفیت ف.ص فرزند الف با وکالت آقای س.ف به خواسته تقاضای صدور گواهی اعسار به تقسیط مهریه خوانده در پرونده کلاسه 423/92 موضوع دادنامه 847/92 به میزان 20 سکه بدوا هر دو ماه یک سکه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به اظهارات طرفین شهود تعرفه شده و تحقیقات محلی توسط پاسگاه لذا دادگاه مستندا به مواد 10 و 11 و 20 قانون اعسار و وحدت ملاک مواد 277 و 652 و 1082 قانون مدنی اعسار به تقسیط مهریه و با توجه به ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره ذیل ماده 19 قانون آیین نامه اجرای موضوع ماده 6 نحوه محکومیت های مالی خواسته خواهان را وارد تشخیص و حکم به اعسار به تقسیط مهریه صادر و اعلام می نماید که خواهان باید بدوا 15 سکه تمام بهار آزادی به خوانده دعوی پرداخت نماید و در هر 3 ماه یک سکه در حق خوانده پرداخت نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی خانواده اسلامشهر – شریفی

«رای دادگاه تجدید نظر»

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع.ع به طرفیت خانم ف.ص نسبت به دادنامه شماره 01252 مورخه 92/6/18 شعبه محترم دوم دادگاه عمومی اسلامشهر در پرونده کلاسه 01219 مبنی بر صدور حکم کاهش میزان پیش قسط و اقساط ماهیانه محکوم به مهریه وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده اولا تجدید نظر خواه قبلا بر اساس دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به مهریه را تقدیم دادگاه نموده و دادگاه بر اساس رای قطعی شماره 0847 مورخه 92/5/28 شعبه 24 دادگاه تجدید نظر حکم مقتضی اصدار نموده است و محکوم به تقسیط شده است. ثانیا تجدید نظر خواه بلافاصله پس از صدور رای قطعی مذکور در مورخه 92/6/9 مبادرت به تقدیم دادخواست کاهش میزان پیش قسط و اقساط ماهیانه را نموده است بدون این که در این فاصله کم حادثه جدیدی اتفاق افتاده باشد و یا دلیل جدیدی حادث شده باشد به عبارت دیگر خواهان کاهش اقساط به نحوی همان مطالبی را که در پرونده سابق بیان داشته است مجددا تکرار نموده لذا این دادگاه موضوع را مشمول اعتبار امر مختومه داشته و صدور حکم جدید را منطبق با مقررات مربوطه نمی داند و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد بند ششم از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان اعسار مجدد در کاهش میزان پیش قسط و اقساط ماهیانه را صادر می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه مرادی هرندی – روحانی

وکیل مجرب برای اعسار از پرداخت مهریه          44963487 – 09122547699 – 09127923611 – 44033677

لینک های مرتبط: