اثر عدم تمکین زوجه بر شرط تمکن زوج برای ازدواج مجدد – وکیل دعاوی خانواده - 4.5 از 5 از 8 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اگر خواهان دعوای تجویز ازدواج مجدد، تمکن اداره دو زندگی را نداشته باشد، علی رغم عدم تمکین زوجه، دعوای وی محکوم به بطلان است.

«رای دادگاه»

در خصوص دادخواست ح.ه فرزند ع. به طرفیت الف.ر فرزند س.ج به خواسته تجویز ازدواج مجدد با احتساب هزینه دادرسی خواهان اظهار داشته است، خوانده علی رغم صدور حکم تمکین و صدور اجراییه حاضر به تمکین نمی باشد، لذا تقاضای صدور اجازه ازدواج دارم حدود 3.500.000 ریال درآمد دارم؛ درآمد غیر از این ندارم و بایستی خانه سازمانی را نیز تحویل دهم، خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته است حقوق ایشان 3.500.000 ریال است که بایستی نفقه فرزندان مشترک را پرداخت نماید، حال دادگاه با عنایت به قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» ازدواج ثانوی خواهان را موجب اضرار به همسر اول و فرزندان خواهان و نیز اضرار به همسری که ازدواج ثانوی با وی صورت گیرد می داند، لذا دادگاه موضوع را از مصادیق ماده 16 قانون حمایت خانواده نمی داند، لذا حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 274 دادگاه خانواده تهران – ترکی

«رای دادگاه تجدید نظر»

تجدید نظر خواهی آقای ح.ه به طرفیت خانم الف.ر نسبت به دادنامه شماره 134 مورخ 91/1/30 صادره از شعبه 274 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی تجدید نظر خواه به خواسته تجویز ازدواج مجدد صادر گردیده است وارد و موجه نمی باشد، زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدید نظر خواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است؛ بر این اساس تجدید نظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص و به استناد ذیل ماده 358 همان قانون، با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می شود. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران توحیدی – لواسانی

وکیل متخصص دعاوی خانوادگی     09122547699 – 09127923611 – 44963487 – 44033677

 

لینک های مرتبط: