اثبات خوف ضرر جانی زوجه – وکیل پایه یک برای طلاق - 5.0 از 5 از 6 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

وجود حکم قطعی دال بر ارتکاب ضرب و شتم زوجه توسط زوج از مصادیق خوف بر زیان بدنی زوجه و مانع صدور حکم الزام به تمکین است.

«رای دادگاه»

در خصوص دادخواست ج.ش فرزند س. به طرفیت خانم ف.س فرزند ب. با وکالت ب.ن به خواسته الزام خوانده به تمکین، با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره 2950 صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 463 تهران، احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم و با توجه به این که دلیلی که توجیه کننده عدم تمکین زوجه باشد به دادگاه ارائه نشده لذا دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 230 دادگاه خانواده تهران – محمد لو

«رای دادگاه تجدید نظر»

در خصوص دادخواست تجدید نظر خواهی خانم ف.س با وکالت ب.ن نسبت به دادنامه شماره 9009970200002236 مورخ 90/12/6 صادره از شعبه 230 دادگاه خانواده تهران متضمن حکم به تمکین تجدید نظر خواه نسبت به زوج با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدید نظر خواه وارد است؛ زیرا تجدید نظر خوانده زوج به موجب دادنامه شماره 9109970212300113 صادره از شعبه 1154 دادگاه جزائی تهران به اتهام ایراد ضرب و جرح نسبت به تجدید نظر خواه به پرداخت 4/5 هزارم دیه کامله محکوم گردید؛ نهایتا رای صادره به موجب نامه شماره 910354/3 مورخ 91/5/22 اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه 16 قطعیت یافته و در مرحله اجرا است؛ بنا علی هذا بودن تجدید نظر خواه (زوجه) با زوج در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی است؛ دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و به استناد ماده معنون و ماده 1115 قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان اصلی پرونده (زوج) صادر و اعلام می نماید. رای صادره به استناد ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است.

مستشاران شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران – نحوی – سیفی

وکیل پایه یک برای طلاق       09122547699 –09127923611 – 44963487 – 44033677

لینک های مرتبط: