اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق – وکیل متخصص طلاق - 5.0 از 5 از 2 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

صرف محکومیت زوج به پرداخت نفقه، با وصف صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت آن، بند 8 عقدنامه های رایج مبنی بر ایجاد حق طلاق برای زوجه به علت عدم پرداخت نفقه را محقق نمی سازد.

«رای دادگاه»

در خصوص دادخواست خانم م.م با وکالت آقای ح.ف به طرفیت آقای ک.ر به خواسته استیذال اعمال وکالت مندرج در نکاح نامه رسمی مربوطه به منظور مطلقه شدن به لحاظ تحقق شرط ضمن العقد، با توجه به رونوشت مصدق نکاح نامه وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین محرز است از طرفی تلاش دادگاه و داوران زوجین جهت ایجاد و صلح و سازش بین آن ها موثر واقع نگردیده است. خواهان احمالا اعلام نموده است: موکل در تاریخ 90/4/23 به عقد دائم خوانده درآمده و با وجود تمکین خوانده از تامین مسکن مشترک و پرداخت نفقه خودداری نموده است و دادنامه شماره 9101328 و 9101010 استناد نموده است و زوجین فرزند مشترک ندارند به نحو قدر جامع دلالت بر صحت ادعای خواهان دارد لذا در مجموع با عنایت به مواد 1312 و 1321 و 1324 قانون مدنی تحقق مشروط موضوع بندهای 8 از شرایط ضمن العقد مندرج در نکاح نامه رسمی مربوط برای دادگاه محرز و مسلم است لذا دادگاه به استناد مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 4 قانون ازدواج و ماده 9 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین را صادر و به خواهان اجازه می دهد به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با توجه به این که وی طلاق خلعی را انتخاب نموده و تعدادی از مهریه خویش را به دلخواه در حق شوهر بذل و به وکالت از وی قبول بذل و پس از اجرای صیغه طلاق خلع با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اثالتا و نیز به وکالت از شوهر امضاء نماید طلاق مذبور بائن و عده آن از تاریخ سه طهر است. رعایت وجود شرایط صحت اجرای طلاق از جمله مراعات مفاد مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنی حسب مورد به عهده مجری صیغه خواهد بود اعتبار این گواهی سه ماده از تاریخ ابلاغ به طرفین برای مراجعه به دفتر ثبت طلاق می باشد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در حماکم تجدید نظر استان تهران است.

دادرس شعبه 274 دادگاه عمومی خانواده تهران – کرمی

«رای دادگاه تجدید نظر»

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ک.ر با وکالت آقای ع.الف به طرفیت خانم م.م با وکالت آقای ح.ف نسبت به دادنامه شماره 218 مورخه 92/2/30 صادره از شعبه 274 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با تقاضای تجدید نظر خوانده (زوجه) با بذل یک سکه از هشتصد سکه حکم طلاق خلع صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظ دادگاه اعتراض وارد است به دلیل این که تنها دلیل متقاضی طلاق محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت نفقه است و نفقه محکوم به نیز با تقاضای تجدید نظر خواه حکم اعسار صادر شده است و به استناد گواهی صادره از دادگاه محترم صادر کننده حکم نفقه تجدید نظر خواه در تاریخ 92/6/16 مبلغ بیست میلیون ریال را پرداخت کرده است و حکم اعسار هم ارائه شده و از طرفی با وجود مهریه سنگین تجدید نظر خوانده حاضر نشد در قبال طلاق بخش اعظمی از مهریه را به خاطر خروج از عسر و حرج بذل نماید در دادگاه بدوی یک سکه را بذل کرده در جلسه دادگاه مورخه 92/7/28 دویست سکه را از مهریه مندرج در قباله حاضر به بذل گردید و دلیل دیگری که محکمه پسند باشد در جهت صدور حکم طلاق ارائه ننموده است و لذا به نظر دادگاه دادنامه مارالذکر مطابق موازین قانونی صادر نشده مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به رد دعوی تجدید نظر خوانده به خواسته طلاق صادر و اعلام می گردد. این رای پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه آل حبیب – علیخانی

وکیل خانواده مجرب         09122547699 – 09127923611 – 44963487 – 44033677

لینک های مرتبط: