موارد فسخ نکاح به علت عیب – وکیل برای طلاق - 5.0 از 5 از 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

درخواست فسخ نکاح به علت عیب، منحصر به موارد مصرح در ماده 1123 قانون مدنی است و شرط بنایی موضوع ماده 1128 قانون مدنی نیز صرفا ناظر به شروطی است که جنبه ایجایی و مثبت دارد بنابراین نمی توان شرط فقدان عیب به طور کلی را جزء شروط بنایی و تخلف از آن را موجب ایجاد حق فسخ دانست.

خلاصه جریان پرونده:

در پرونده کلاسه 92900377 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بوئین زهرا آقای م.الف با وکالت آقای م.ی دادخواستی به طرفیت خانم ف.ف به خواسته فسخ نکاح به جهت عیب در خوانده تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده موکل در تاریخ 91/11/27 خوانده را به عقد نکاح خود درآوره هرچند در عقد شرط سلامت نشده لیکن عقد بر مبنا آن منعقد گردیده عیوب خوانده را افتادگی شانه 2- گوشت اضافه در بدن 3- موی اضافه 4- بوی بد دهان می باشد. قبل از عقد موکل سلامت خوانده را شرط نموده شهود حاضر بودند اخیرا بعد از عقد متوجه شده خوانده دارای عیوب مذکور است و بیماری خود را از موکل مخفی نگه داشته لذا به استناد مواد 1128 و 235 و 1131 قانون مدنی تقاضای رسیدگی دارد در جلسه 92/7/10 خوانده نیز آقای الف.ی وکیل دادگستری را به وکالت انتخاب در جلسه مذکور حاضر گردیده وکیل خواهان در جلسه مذکور به مضمون متن دادخواست مطالبی عنوان تقاضای رسیدگی به شرح خواسته نموده وکیل خوانده اظهار داشت عیوب مورد ادعا با کدام یک از عیوب مندرج در ماده 1123 قانون مدنی مطابقت دارد وکیل خواهان اظهار داشت با مواد مذکور مطابقت ندارد اما شرایط مذکور برای موکل قابل تحمل در زندگی نمی باشد بالطبع آثار منفی برای این دو جوان قرار خواهد گرفت وکیل خوانده اظهار داشت فارغ از صحت و سقم ادعای خواهان که مورد انکار شدید موکل می باشد مواد احصا شده از مصادیق فسخ نکاح نمی باشد تقاضای رد دادخواست را دارم دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 900548 – 92/7/13 ضمن انعکاس خلاصه دعوی خواهان و مدافعات وکیل خوانده با این استدلال که هر کدام از عیوب عنوان شده جزء عیوب مندرج در ماده 1123 قانون مدنی نمی باشد و شرط موضوع ماده 1128 قانون مدنی هم جنبه ایجابی و مثبت شروط می باشد به این مفهوم که در صورت فقدان صفت؟ شرط شده در یکی از طرفین برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می شود به این معنا نیست که وجود هر گونه عیب حتی خارج از مواد احصاء شده در ماده 1123 برای طرف بر خلاف شرط بنایی برای یکی از آن ها حق فسخ به وجود آید به عبارت دیگر شرایط فسخ نکاح به طور خاص در حقوق مدنی پیش بینی شده و قواعد عام مربوط به تعهدات در روابط زوجین قابل اجرا نمی باشد بنا به مراتب مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید این رای از سوی خواهان مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته پرونده به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان قزوین ارجاع به کلاسه 92900377 ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره 901225 – 92/9/20 با رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید این رای در تاریخ 92/10/3 به خواهان ابلاغ شده در تاریخ 92/10/23 از رای مذکور فرجام خواهی نموده پس از وصول پاسخ از فرجام خوانده پرونده به دیولن عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیزو اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

«رای دیوان»

فرجام خواه اعتراض موجه و مستندلی که نقض رای فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده از حیث رعایت اصول و موازین دادرسی هم اشکال مهمی به نظر نرسیده بنا به مراتب مستندا به ماده 370 از قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته را ابرام می نماید .

رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور – مستشار عبدالله پور – صدوقی فر

وکیل خوب برای طلاق        09122547699 – 09127923611 – 44963487 – 44033677

 

لینک های مرتبط: