پذیرش خروج از کشور زوجه در ضمن عقد نکاح، رافع ممنوع الخروجی زوجه - وکیل طلاق در تهران - 5.0 از 5 از 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در صورتی که زوج خروج زوجه از کشور را به صورت شرط ضمن عقد نکاح پذیرفته باشد، ممنوعیت خروج زوجه لغو می شود.

«رای دادگاه»

دادخواست خواهان س.ن به طرفیت 1- آقای س.ب 2- الف.گ به خواسته رفع رضایت خروج از کشور به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است، دادگاه با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در دادگاه و اظهارات نماینده حقوقی خوانده ردیف دوم و عدم حضور خوانده ردیف اول و به توضیح این که زوج طبق سند نکاحیه شرط خروج از کشور زوجه را به کرات پذیرفته است، فلذا مستندا به ماده 1119 از قانون مدنی، خواسته خواهان ثابت تشخیص داده شده و به خواهان اجازه داده می شود که به دفعات به خارج از کشور مسافرت نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و نسبت به خوانده ردیف اول، غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز قابل اعتراض در مرجع تجدید نظر می باشد.

رئیس شعبه 263 دادگاه خانواده تهران – حیدری

«رای دادگاه تجدید نظر»

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س.ب به طرفیت س.ن نسبت به دادنامه شماره 555 مورخه 91/4/14 صادره از شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده، که به موجب آن دادنامه شماره 145 مورخه 91/2/5 مورد تایید قرار گرفته و به موجب دادنامه 145 به تجدید نظر خوانده با توجه به شرط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه اجازه خروج از کشور به کرات داده شد و در نتیجه رضایت وی از خروج که توسط تجدید نظر خواه اقدام گردیده لغو شده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه، دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با قوانین شرعی ندارد، لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه مذکور تایید می شود. رای قطعی است.

رئیس شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه بیگدلی – آل حبیب

وکیل خانواده در تهران     09122547699 – 09127923611 – 44963487 – 44033677

 

لینک های مرتبط: