استرداد جهیزیه با لیست جهیزیه یا بدون آن - 5.0 از 5 از 3 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

زن مي تواند جهيزيه اي را که به منزل شوهر آورده است از طريق دادگاه مسترد نمايد حتي پس از صدور حکم نيز مي تواند از طريق دستور موقت يا تامين خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالي جهيزيه خود را استرداد نمايد.

نکته: زن ميبايستي سياهه (رسيد از زوج) براي جهيزيه خود ارائه کند که به امضاي زوج رسيده باشد و يا مي بايستي از طريق فاکتور و شهادت شهود اثبات نمايد که چه وسايلي به منزل شوهر برده است.

نکته: معمولا عرف است که چند وسيله جهيزيه را مرد خريداري مي کند ولي در ليست جهيزيه زن گنجانده مي شود. در اين موارد اگر مرد بتواند ثابت کند لوازم مذکور را او خريداري کرده است و براي زندگي مشترک است و نه آنکه زن آنها را مسترد نمايد مي تواند از استرداد آنها جلوگيري کند.

نکته: اگر مقداري از جهيزيه مستهلک شده باشد و يا از بين رفته باشد صرفا آنچه موجود است مسترد مي شود و خسارتي از اين جهت به عهده مرد نمي باشد و وسايل جايگزين خريداري شده توسط مرد نيز مشمول جهيزيه نمي شود.