اعسار از پرداخت مهریه - 4.5 از 5 از 2 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

همه چیز در خصوص اعسار از پرداخت مهریه (قسط بندی مهریه)

امکان رسیدگی به دعوای اعسار ضمن دعوای اصلی

دانلود فرم های استشهادیه اعسار

وکیل خوب خانواده - اگر مردی پولی به حساب همسرش واریز کرده باشد می توان بگوید بابت مهریه بوده است؟

 

در صورت عند المطالبه بودن مهريه مرد ميتواند پس از صدور حکم مهريه با شهادت دو و اثبات اينکه فاقد اموال منقول و غير منقول است ( به غير از مستثنات دين) و توانايي پرداخت يک جاي مهريه را ندارد از دادگاه تقاضاي تقسيط مهريه کند تعيين ميزان پيش پرداخت و اقساط با توجه به اوضاع و احوال زوجين و شرايط شغلي مرد با دادگاه مي باشد.اگر ظرف يک ماه از ابلاغ اجراييه مهريه مرد دادخواست اعسار داده باشد تا پايان حکم قطعي اعسار امکان بازداشت و حبس مرد نمي باشد .دادخواست اعسار منافاتي با گرفتن وکيل ندارد. مستثنيات دين قابل توقيف نمي باشد و در فرض توقيف هم با اعتراض زوج رفع توقيف خواهد شد که عبارتند از مسکن مورد نياز متناسب شان - اثاثيه مورد نياز - ابزار و وسايل کار - وسيله نقليه مورد نياز متناسب با شان بدهکار تشخيص موارد مذکور با دادگاه است .

سوال: آيا پول رهن منزل جزء مستثنيات دين است يا مي شود توقيف کرد؟

پاسخ: با توجه به اينکه مسکن مورد نياز محکوم عليه جزو مستثنيات دين است بنابراين در فرض اينکه محکوم عليه مستأجر است با سپردن مبلغي وديعه، مسکني را براي سکونت خود و خانوده اش تهيه کرده است. بديهي است درصورت توقيف وديعه مسکن وکه محکوم عليه بدون وديعه مذکور عرفاً امکان اجاره مسکن ديگري را نداشته باشد توقيف وديعه مذکور بابت وصول دين مجاز نيست.

نکته: البته اگر مسکن مورد اجاره فراتر از شئونات عرفي محکوم عليه باشد مثل اينکه بدهي قابل توجهي دارد و در عين حال با پرداخت مبلغ بالايي به عنوان وديعه براي اجاره خانه‌اي در منطقه شمال شهر تهران سکني دارد در حالي که براساس شئونات عرفي خود با يک دوم مبلغ مذکور نيز در مناطق ديگر مطابق با تشخيص دادگاه مي‌تواند مسکني را اجاره کند که در اين صورت وديعه قابل توقيف است.