اگر زنی وکالت در طلاق داشته باشد و آن را اعمال نماید ولی در دوران عده رجوع کند وکالت از همسر به قوت خود باقی است؟ - 5.0 از 5 از 19 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

به عبارت دیگر سوال این است که زنی از شوهرش وکالت رسمی در طلاق داشته است و با آن وکالت به وکیل رسمی دادگستری برای اعطای وکالت مراجعه کرده و وکیل با توجه به وکالت نامه، وکیل مع الواسطه شوهر (زوج) شده است و در همین راستا دادخواست طلاق توافقی ثبت شده و گواهی عدم امکان سازش نیز صادر شده است اما پس از ثبت رسمی طلاق در دفترخانه، زوجه در مدت عده به آنچه بذل کرده – در اصطلاح حقوقی رجوع به ما بذل – با مراجعه به همان دفترخانه رجوع کرده است.

وکالت در طلاق

حال سوال این است که آیا چون این وکالت رسمی از شوهر یک بار استفاده شده است هنوز دارای اعتبار است؟ و به استناد آن دوباره می توان دادخواست طلاق ثبت کرد؟ جواب کوتاه این است وکالت همچنان پابرجاست .

در این خصوص اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظر به شماره شماره ۴۴۷/۹۳/۷ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۳ چنین اظهار نظر کرده است:

« سؤال - اگر زوجه با استفاده از وکالت که در سند نکاحیه دارد یک بار از این وکالت استفاده کرده و با بذل ۵۰ سکه خودش را مطلقه کند و بعداً رجوع انجام شده، حال بفرمائید برای بار دوم یا بیشتر حق استفاده از این وکالت را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فـرض سؤال که با رجـوع، رابطـه زوجیـت به حـالت اول باز مـی‌گردد، چون موضوع وکـالت به نحو کامل محقق نشده است، بنابرایـن وکالت ضـمن عقد نکاح کمـاکان به اعتبار خود باقی است»

وکیل برای طلاق توافقی       44963487 - 09122547699 – 09127923611 – 44033677

 

لینک های مرتبط:

توضیحات کامل وکیل خانواده در خصوص "طلاق توافقی"(قسمت اول) (مشاوره حقوقی طلاق توافقی رایگان است)

طلاق توافقی در دوران عقد چگونه است؟

مراحل انجام طلاق توافقی چگونه است؟

مزایای داشتن وکیل در طلاق توافقی 

آیا طلاق توافقی در دوران عقد نیاز به اجازه پدر زوجه دارد؟

آیا شرکت در جلسه مشاوره در طلاق توافقی اجباری است؟

طلاق توافقی در دوران عقد، باکره نبودن و ترس از پزشکی قانونی

اگر زوجین هر دو یا یکی از آن ها خارج از کشور باشند، طلاق توافقی به چه صورت انجام می شود؟

وکالت در طلاق های ناقص!

طلاق توافقی چقدر طول می کشد؟ (وکیل خوب برای طلاق توافقی)

آیا در طلاق توافقی برای اجرای صیغه طلاق هم می توان وکیل گرفت؟

آخرین مطالب