چک بهتر است يا سفته - 5.0 از 5 از 12 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

1) سفته وجه کيفري ندارد بر خلاف جرم صدور چک بلامحل يا جرم صدور چک پرداخت نشدني.
2) واخواست سفته در اماکن محدودي درهرشهرانجام مي شود بر خلاف چک که به نزديکترين شعبه بانک مراجعه مي شود و گواهينامه عدم پرداخت صادر مي شود.
3) زمان واخواست سفته طولاني است بر خلاف چک که به سرعت و با تقاضاي دارنده چک گواهينامه عدم پرداخت توسط بانک صادر مي شود.
4) خريد برگه هاي سفته هزينه دارد بر خلاف چک که گرفتن دسته چک از بانک هزينه بسيار ناچيز دارد. از فروردين 95 ماليات سفته از سه هزارم مبلغ سفته به نيم درهزارم کاهش يافته است.
5) واخواست سفته نياز به پرداخت هزينه اي معادل 2 درصد مبلغ سفته دارد و اين به غير از 5/3 درصد مبلغ هزينه دادرسي مطالبه وجه سفته مي باشد و البته بر خلاف چک که گواهينامه عدم پرداخت هزينه اي ندارد.
6) با توجه به زمان طولاني و هزينه زياد واخواست اگر سفته ظهرنويس داشته باشد و سفته در مهلت قانوني واخواست نشده باشد نمي توان بر عليه ظهرنويس اقامه دعوا کرد و فقط مي توان به طرفيت صادر کننده سفته دادخواست مطالبه وجه سفته داد.
7) اگر نماينده شخص حقوقي مثل مدير عامل شرکت سفته اي امضاء کند فقط مي توان عليه شرکت ( شخص حقوقي ) دادخواست مطالبه وجه داد بر خلاف چک که به استناد ماده 19 قانون صدور چک مدير عامل ( نماينده ) و شرکت هر دو متضامنا مسئول پرداخت وجه چک مي باشند.
8) با توجه به اينکه همه اشخاص داراي چک و حساب جاري نمي باشند در صورت نبودن چک اخذ سفته از بدهکار بهتر از رسيد عادي مي باشد.

 

لینک های مفید:

آخرین مطالب