وصیت کل ماترک به نفع زوجه - 5.0 از 5 از 3 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

الف) نظریه شماره 7/289 مورخ 1361/1/28

با توجه به صراحت ماده 939 قانون مدنی در خصوص این که چنانچه زوج فوت کند و وراث دیگری به غیر از زوجه نداشته باشد زوجه فقط نصیب خود را می برد و بقیه ترکه در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود و با عنایت به ماده 866 همان قانون که مقرر می دارد در صورت نبودن وراث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است و با التفات به ماده 843 قانون مذکور که وصیت زاید بر ثلث ترکه را نافذ ندانسته است مگر با اجازه ورثه، چنین استفاده می شود در مواردی که وراثی جهت تنفیذ وصیت وجود نداشته باشد وصیت زاید بر ثلث غیر نافذ است و چون در مورد سوال زوجه فقط نصیب خود را می برد و نسبت به مازاد بر آن، ترکه در حکم اموال اشخاص بلاوارث است لذا مشارالیها نمی تواند نسبت به مازاد بر ثلث به نفع خود وصیت را تنفیذ کند و نتیجتا زوجه فقط سهم الارث خود را به علاوه ثلث ما ترک (به عنوان وصیت) می برد و ما بقی ترکه مشمول ماده 866 قانون مدنی می باشد.

ب) نظریه شماره 51/111/205 مورخ 1351/7/5

در صورتی که طبق سند رسمی زن و شوهری با یکدیگر قرار بگذارند که هر یک زودتر از دیگری فوت کند همه ماترک او اعم از منقول و غیر منقول به طرف دیگر که در قید حیات است متعلق گردد، بر طبق مادتین 837 و 843 قانون مدنی وصیت زیاده بر ثلث ترکه بدون اجازه ورثه نافذ نیست ولی چنان چه وارثی نباشد به موجب ماده 949 قانون مدنی زوجه فقط نصیب خود را می برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث است، به هر حال زوجه علاوه بر نصیب خود، ثلث ترکه را در هر دو صورت خواهد برد.

وکیل پایه یک دادگستری      9122547699 - 09127923611 - 44033677

 

لینک های مرتبط:

آخرین مطالب