طلاق توافقي از طريق وکالت در طلاق - 5.0 از 5 از 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سوال: از همسرم وکالت رسمی در طلاق دارم چه کار باید بکنم و از کجا شروع کنم؟

جواب: در مواردی که یکی از زوجین از دیگری وکالت رسمی در طلاق دارد که معمولا خانمها وکالت در طلاق را از همسرانشان می گیرند لزوما می بایستی با آن وکالت برای همسرشان وکیل در طلاق انتخاب کنند در واقع در این موارد دادن وکالت به وکیل دادگستری برای طلاق توافقی اجباری می باشد برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
* توصیه می شود قبل از گرفتن حق طلاق یا همان وکالت در طلاق برای داشتن وکالتی جامع و بی کم و کاست با ما تماس بگیرید


سوال:

حق طلاق زن چيست؟

دادن حق طلاق به زوجه چگونه است؟

به همسرم حق طلاق داده ام آيا مهريه هم مي تواند بگيرد؟

جواب: دادن حق طلاق به زوجه یا همان وکالت حق طلاق به زن که بین مردم رایج شده است به این صورت است که زوجه می تواند ضمن عقد شرط کند که حق طلاق با او باشد و در واقع از زوج وکالت در طلاق داشته باشد یا اینکه بعد از عقد زوجین به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و مرد به زن وکالت در طلاق بدهد در این موارد زن می تواند بدون اطلاع و حضور مرد طلاق بگیرد (به جواب سوال دو مراجعه کنید)
وضعیت مهریه و سایر حقوق مالی و حضانت فررزندان بستگی به وکالتی دارد زوج به زوجه میدهد لذا می توان شرط کرد زوجه در قبال طلاق تمام یا مقدار مشخصی را که توافق می شود ببخشد و یا حتی حق طلاق با دریافت مهریه باشد
باعنایت به اینکه متن وکالتنامه حق طلاق در سرنوشت آتی زوجین بسیار موثر است توصیه می شود در این خصوص حتما با ما مشورت نمایید.


نمونه کامل متن وکالت در طلاق همراه با مهريه

موکل : آقاي

وکيل : خانم

مورد وکالت : مراجعه به محاکم عمومي و خانواده و عنداللزوم شوراهاي حل اختلاف و ديگر مراجع صالحه و تقديم دادخواست و انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر يک از وکلاي دادگستري و مطلقه نمودن خانم … (وکيل) از قيد زوجيت موکل و درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق في مابين به هر قسم از طلاق اعم از بائن ، رجعي ، خلع يا مبارات و با هر شرط و قرار ، وکالت در قبول بذل عين مهريه يا معادل يا کمتر و يا بيشتر از آن و هر شرط ضمن العقد (وکيل حق دريافت مهريه با وکالت قبول در بذل دارد) ، تعيين تکليف حضانت و ملاقات و نفقه فرزند يا فرزندان مشترک ، معرفي و انتخاب داور و مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره با حق توکيل به غير، تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي و حق اسقاط آنها ، استرداد دعوي يا دادخواست ، حضور در هر يک از دفاتر رسمي ثبت طلاق و اجراي صيغه شرعي طلاق و امضاء کليه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و همچنين انجام ساير تشريفات لازم و قانوني با اختيارات کامل به نحوي که در هيچ از مراحل نيازي به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد .

حدود اختيارات : وکيل مرقوم با حق توکيل بغير جزا"و يا کلا"و لوکرارا" و مع الواسطه در عزل و نصب وکلاي انتخابي در انجام دادن تمامي تشريفات قانوني مورد وکالت از طرف موکل اختيارتام داشته و امضاء و اقدامات نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکيل و انجام هرگونه عمل مغاير با مفاد اين سند را تا انجام کامل مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود .


نمونه کامل متن وکالت در طلاق بدون مهريه

موکل : آقاي

وکيل : خانم

مورد وکالت : مراجعه به محاکم عمومي و خانواده و عنداللزوم شوراهاي حل اختلاف و ديگر مراجع صالحه و تقديم دادخواست و انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر يک از وکلاي دادگستري و مطلقه نمودن خانم … (وکيل) از قيد زوجيت موکل و درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق في مابين به هر قسم از طلاق اعم از بائن ، رجعي ، خلع يا مبارات و با شرط بذل تمامي مهريه استحقاقي و وکالت در قبول بذل تمام مهريه استحقاقي ، تعيين تکليف حضانت و ملاقات و نفقه فرزند يا فرزندان مشترک ، معرفي و انتخاب داور و مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره با حق توکيل به غير، تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي و حق اسقاط آنها ، استرداد دعوي يا دادخواست ، حضور در هر يک از دفاتر رسمي ثبت طلاق و اجراي صيغه شرعي طلاق و امضاء کليه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و همچنين انجام ساير تشريفات لازم و قانوني با اختيارات کامل به نحوي که در هيچ از مراحل نيازي به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد .

حدود اختيارات : وکيل مرقوم با حق توکيل بغير جزا"و يا کلا"و لوکرارا" و مع الواسطه در عزل و نصب وکلاي انتخابي در انجام دادن تمامي تشريفات قانوني مورد وکالت از طرف موکل اختيارتام داشته و امضاء و اقدامات نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکيل و انجام هرگونه عمل مغاير با مفاد اين سند را تا انجام کامل مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود. نکته :براي گرفتن طلاق از طريق وکالت در طلاق اختيار کردن وکيل و دادن وکالت به وکيل دادگستري الزامي مي باشد. نکته: وکالتنامه هاي مذکور لزوما مي بايستي در يکي از دفاتر اسناد رسمي و يا يکي از کنسولگري هاي ايران تنظيم شده باشد.