آیا متضرر از نقض قرارداد موظف به کاهش میزان خسارت نیست؟ - 5.0 از 5 از 2 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 


 تکلیف زیان‌دیده به کاهش خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام کامن‌لا پذیرفته‌شده است. بر اساس همین تکلیف عدم رعایت آن برای زیان‌دیده این نتیجه را به همراه دارد که او حق مطالبه خسارات افزوده‌شده و گاه عمده خسارت را از دست می‌دهد؛ اما تصویر این تکلیف در فقه امامیه بر اساس قواعد مرسوم و شناخته‌شده ضمان (جبران خسارت) مشکل می‌نماید. دراین مقاله کوشش شده است پس از توضیح معنا و مبانی این قاعده و شرایط اجرای آن در نظام کامن‌لا، بر اساس استقراء برخی موارد و با استفاده از قواعد فقهی یا نظریات عمومی در فقه امامیه، نقش زیان‌دیده از نقض قرارداد در محاسبه میزان خسارات
 بررسی گردد.

دراین زمینه به‌ویژه از قاعده لا ضرر (با تفسیر آن به نهی از ایراد ضرر به دیگری یا در معنایی که در اصل چهلم قانون اساسی آمده است) استفاده‌شده است. این تکلیف، به‌صورت شرط بنایی از میان ذهنیات و توافقات طرفین نیز قابل استنباط است.
کلیدواژه‌ها: تکلیف؛ زیان‌دیده؛ نقض قرارداد؛ قاعده لا ضرر؛ شرط ضمنی بنایی
مجله حقوقی دادگستری؛ دوره 80، شماره 93، بهار 1395