تکلیف نگهداری طفل بعد از فوت یکی از والدین چگونه است؟ - 5.0 از 5 از 7 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ماده 43 قانون حمایت خانواده تعیین تکلیف کرده است که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر اینکه دادگاه به تقاضای ولی قهری (پدر بزرگ پدری) یا دادستان اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

به عبارت دیگر در صورت فوت پدر حضانت با مادر است مگر اینکه دادستان یا پدر بزرگ پدری بتواند ثابت نماید بودن فرزند با مادر به مصلحت طفل نیست.