وکیل خوب خانواده - اگر مردی پولی به حساب همسرش واریز کرده باشد می توان بگوید بابت مهریه بوده است؟ - 5.0 از 5 از 21 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فرض کنید که مردی وجوهی را به حساب همسرش واریز کرده است و مدرک واریزی یا پرینت حساب را در اختیار دارد اما بعد از مدتی همسرش (زوجه) مهریه مندرج در عقدنامه را از طریق دادگاه مطالبه می کند و پس از تشکیل جلسه دادگاه، زوج ادعا می نماید که بر طبق این رسید ها این مبالغ را به حساب زوجه واریز کرده است ولی رسیدی ندارد که از بابت مهریه بوده است و در مقابل زوجه جواب می دهد که پول های واریز شده ارتباطی به مهریه ندارد و به من هبه شده است. تکلیف قاضی دادگاه در مقام قضاوت چیست؟

ماده 265 قانون مدنی مقرر کرده است: « هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند. »

یعنی این که پرداخت پول به دیگری اماره نشانه مدیون بودن پرداخت کننده است و در مقام پرداخت دین، پول را به حساب دیگری پرداخت کرده است.

ماده 282 قانون مدنی نیز مقرر کرده است: « اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد. »

در این جا اگر زوجه نتواند دلیل و مدرکی ارائه کند که واریز پول ها از چه بابت بوده است شوهر می تواند از مواد قانونی مذکور بهره بگیرد و آن را بابت مهریه محاسبه کند. در این خصوص نشست قضایی برگزار شده است که به اتفاق آراء نظر قضات و کمیسیون مربوطه چنین بوده است که مطابق ماده 265 و 282 قانون مدنی ادعای زوجه خلاف ظاهر است و او باید اثبات کند که وجوهی که به وی داده شده است هبه بوده و مهریه نبوده است.

وکیل برای طلاق توافقی       44963487 - 09122547699 – 09127923611 – 44033677

 

لینک های مرتبط:

تحلیل پرونده - مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه

تحلیل پرونده - عند الاستطاعه بودن مهریه و زوال حق حبس زوجه

شرط ضمن عقد تملیک سه دانگ منزل توسط زوج در آینده به عنوان مهریه

واقعیت مهریه 110 سکه ای

جدول محاسبه مهریه به نرخ روز

مطالبه مهریه از وراث زوج در صورت فوت او در صورت وجود ارث

همه چیز در خصوص اعسار از پرداخت مهریه (قسط بندی مهریه)

امکان رسیدگی به دعوای اعسار ضمن دعوای اصلی

دانلود فرم های استشهادیه اعسار

وکیل خوب خانواده - اگر مردی پولی به حساب همسرش واریز کرده باشد می توان بگوید بابت مهریه بوده است؟