ضمانت کسی را برای دریافت وام کرده ام، اقساط را پرداخت نمی کند چه باید کرد؟ - 5.0 از 5 از 6 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ضمانت دوستان و آشنایان به جهت اخذ وام در جامعه ما امری شایع و پسندیده است ولی آگاه باشید اگر ضمانت کسی را جهت دریافت وام کنید در صورت نپرداختن اقساط، ضامن وقتی می تواند دادخواست علیه کسی که ضامنش شده است بدهد که تمام پول را به بانک پرداخت کرده باشد.
بهتر است چک و سفته ای معادل اصل وام و خسارات به جهت تضمن پرداخت اقساط به موقع چک از کسی که ضمانت می کنید، اخذ کنید.

 

لینک های مرتبط:

نحوه وصول چک از طریق اجرای ثبت

ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک در حقوق ایران (مقاله)