در مهریه عند الاستطاعه امکان ممنوع الخروج کردن شوهر وجود دارد؟ - 5.0 از 5 از 4 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

خیر، رویه دوایر اجرای اداره ثبت اسناد بدین گونه است که با درخواست زوجه اگر مهریه مندرج در عقدنامه عند الاستطاعه باشد، زوج را ممنوع الخروج نمی کنند.

از ماده 22 قانون حمایت خانواده و ماده 23 قانون محکومیت های مالی مصوب 1394 - اگر چه صراحت ندارد - ولی بر می آید که دادگاه نمی تواند در مهریه عند الاستطاعه زوج را (محکوم علیه) را ممنوع الخروج نماید و در رویه قضایی نیز چنین است.

دریافت مهریه عند الاستطاعه منوط به معرفی مال زوج از سوی زوجه به دادگاه است.

  44963487 - 09122547699 – 09127923611 – 44033677

لینک های مرتبط:

تحلیل پرونده - عند الاستطاعه بودن مهریه و زوال حق حبس زوجه

همه چیز در خصوص اعسار از پرداخت مهریه (قسط بندی مهریه)

مراحل انجام طلاق توافقی چگونه است؟