مطالبه مهریه از وراث زوج در صورت فوت او در صورت وجود ارث - 5.0 از 5 از 2 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اگر مردي فوت کند و مهريه همسر پرداخت نشده باشد وارث (ماترک) وجود داشته باشد زن مي تواند با دادن دادخواست عليه وراث از محل ماترک مطالبه مهريه کند و در صورت بودن طلبکاران ديگر متوفي اولويت با مهريه مي باشد اصطلاحا مهريه دين ممتاز است. از محل ديه زوج نيز مي توان مهريه را وصول و توقيف کرد. در صورت فوت زن هم وراث وي مي توانند به طرفيت زوج دادخواست مطالبه مهريه دهند زيرا طلب زن بابت مهريه به وراث منتقل خواهد شد البته در اين قسمت ظرايف حقوقي بسيار است و براي مرد در فروضي جاي دفاع مي باشد که از حوصله اين مختصر خارج است.

* تحلیل پرونده - مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه

* تحلیل پرونده - عند الاستطاعه بودن مهریه و زوال حق حبس زوجه

* شرط ضمن عقد تملیک سه دانگ منزل توسط زوج در آینده به عنوان مهریه

* واقعیت مهریه 110 سکه ای

* جدول محاسبه مهریه به نرخ روز

* وکیل خوب خانواده - اگر مردی پولی به حساب همسرش واریز کرده باشد می توان بگوید بابت مهریه بوده است؟