مقالات تخصصی قراردادها - 5.0 از 5 از 7 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
* صلاحیت محاکم در قراردادهای الکترونیک مصرف کننده * بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران
* تحلیل تطبیقی عقد باطل و فاسد در قانون مدنی ایران و افغانستان * حوزه تاثیر اشتباه در قرارداد
* ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک * حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران
* توابع مورد معامله و اثر فقدان آن ها * ویژگی قراردادهای اداری
* بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن * نقد و بررسی ادله ی بطلان شرط ضمان مستاجر
* محدودیت های آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف کننده * مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد
* تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) * وضعیت شرط تضمین سود
* منتفی شدن جهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا * تعهد به فعل ثالث
* بررسی قراردادهای بین المللی طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت با نگاهی به جایگاه آن در نظام حقوقی ایران * بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران
* اثر تجاوز مدیران دولتی از حدود اختیارات خود در انعقاد قراردادها * مسئولیت قهری و قراردادی: تفاوتها و کارکرد ها
* انعقاد قرارداد الکترونیک و حمایت از مصرف کننده * انعقاد قرارداد الکترونیک و حمایت از مصرف کننده
* بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران * نقش حسن نیت در قرارداد
* وضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه «بطلان، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد» * نقش نمایندگان الکترونیکی در تشکیل قرارداد
* تقسیم بندی منابع تعهدات قراردادی و غیر قراردادی در حقوق ایران و فرانسه * مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره
* قرارداد پیش فروش ساختمان در قانون پیش فروش ساختمان (مصوب 89/5/24) * غرر و کاربرد آن در قرارداد ها
* مسئولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی؛ با رویکردی به شرکت های تجاری * دشوار شدن اجرای قرارداد و اثر آن
* بررسی تطبیقی شیوه های جبران خسارت در مسئولیت مدنی غیر قراردادی * انتقال قرارداد
* مصادیق بطلان شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی) * شرایط تحقق خیار غبن
* بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی * ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی
* تاملی اجمالی در مفهوم عرفی بودن حقوق قراردادها در حقوق موضوعه ایران * حسن نیت در حقوق ایران
* ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه) * بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی
* تعهد پیش فروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان و ضمانت اجرای آن در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی * شرایط و موانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت
* امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری، کنوانسیون قرارداد های بیع بین المللی کالا و حقوق ایران * مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران
* مطالعه تطبیقی اصول قرارداد * نگاهی اجمالی بر قرارداد های حفظ اطلاعات