ممنوع الخروج کردن زوج از بابت مهريه - 5.0 از 5 از 3 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در صورت قطعيت حکم مهريه و تقسيط نشدن آن بر طبق ماده 23 قانون محکوميت هاي مالي زن مي توان از دادگاه تقاضاي ممنوعيت خروج از کشور مرد را کند راه ديگر از طريق اجراي ثبت است که در هر دو صورت با تقسيط مهريه و شروع به پرداخت اقساط مرد مي تواند تقاضاي رفع ممنوع الخروجي کند.