نگاهی به جرم جعل در رویه قضایی کشور - 5.0 از 5 از 5 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

1. دادنامه 768 شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران : راهنمایی شخص در گرفتن گواهینامه مجعول به منظور ارائه به اداره راهنمایی و رانندگی یک نوع معاونت در استفاده از سند مجعول محسوب می شود.

2. دادنامه 280 شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران : جعل و الحاق در تصویر (کپی) اسناد و مدارک رسمی جرم محسوب نمی شود.

3. دادنامه 467 شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران : تغییر فتوکپی سند رسمی جعل محسوب نمی گردد.

4. دادنامه 1372 شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران : مخدوش نمودن شناسنامه مشمول مجازات جعل بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نمی شود و در این زمینه قانون خاص «قانون تخلفات جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، وجود دارد.

5. دادنامه 1577 شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران : اثبات و احراز رکن ضرر در تحقق جرم جعل ضروری است.

6. دادنامه 1817 شعبه 34  دادگاه تجدید نظر استان تهران : اثبات جعلی بودن اسناد، جاعل بودن دارنده سند را اثبات نمی کند لیکن استفاده از سند مجعول محرز است.

7. دادنامه 1094 شعبه 40  دادگاه تجدید نظر استان تهران : سفید امضاء بودن چک به معنای جعل مندرجات آن نیست.

8. دادنامه 1302 شعبه 39  دادگاه تجدید نظر استان تهران : شرط تحقق بزه جعل اضرار به غیر بوده و به فرض وقوع جعل ضرری به شاکی وارد نیامده است.

9. دادنامه 454 شعبه 101  کیفری اسلامشهر: در تحقق بزه معاونت در جرم جعل، وجود وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی بین معاون و مباشر جرم جعل شرط است.

* آیا در جرم جعل اسناد «بر خلاف حقیقت بودن» شرط است؟

* آیا در جرم جعل سند مجعول می بایستی به کسی ضرر وارد کند تا جرم محقق گردد؟

* موضوع جعل و تزویر (مقاله)

* تقلب در جعل اسناد (مقاله)