چنانچه هنگام طلاق حضانت فرزند مشترک با توافق زوجین به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج کند، آیا حضانت فرزند از او سلب می شود؟ - 5.0 از 5 از 7 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 موضوع کمی نیاز به توضیح دارد، ماده 1170 قانون مدنی مقرر داشته : «اگر مادری در مدتی که حضانت با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.»

از طرفی تبصره ماده 1169 قانون الحاقی مورخ 1382/9/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر داشته: « بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک، تشخیص دادگاه می باشد.»

ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 هم چنین مقرر کرده: «هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل حضانت به دیگری، یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی صدور نظارات وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.»

آنچه از تمام موارد استنادی قانونی استنباط می شود - خاصه مقررات جدید تر - ملاک در حضانت فرزند مشترک چه بعد از طلاق چه قبل از آن مصلحت طفل است که تشخیص آن با توجه به وضعیت زوجین و اوضاع و احوال، با دادگاه است و به صراحت نمی توان گفت که با ازدواج مجدد حضانت از او سلب خواهد شد یا خیر. چه بسا دو پرونده ای قاضی با عنایت، ماده 1170 قانون مدنی حکم بر سلب حضانت مادر در صورت ازدواج مجدد صادر کند و چه بسا که استدلال کند که توافق زوجین فرضا در طلاق توافقی ملاک اعتبار است و این توافق بین پدر و مادر لزوم الرعایه است قانونگذار دست قاضی را با عبارت تشخیص مصلحت طفل حتی در صورت توافق قبلی زوجین (بر طبق ماده 41 قانون خانواده ) به درستی باز گذاشته است، تکلیف حضانت را با رعایت مصلحت طفل در اختیار دادگاه گذاشته است.

وکیل برای طلاق توافقی         09122547699

 

 

* حضانت چیست؟

* تحلیل پرونده - تکلیف حضانت کودک پس از هفت سالگی

* آیا اثبات رابطه نامشروع باعث از بین رفتن مهریه و سلب حضانت از زوجه (مادر) میباشد؟