بانک مقالات حقوقی (نشریات تخصصی حقوق) - 5.0 از 5 از 7 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
مجله حقوقی دادگستری مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز
فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی مجله پژوهش های حقوقی
مجله علمی پژوهشی آموزه های حقوق کیفری دانشگاه علوم رضوی مشهد    مجله حقوقی بین المللی
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی( فصلنامه حقوق سابق) پژوهش های حقوقی تطبیقی
پژوهش نامه اندیشه های حقوقی فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی
فصلنامه پژوهش حقوق عمومی فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش علوم مدنی مجله پژوهش های فقه حقوق اسلامی
مجله بررسی های حقوقی سازمان تعزیرات فصلنامه دانش حقوق عمومی
مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی پژوهش نامه حقوق کیفری
فصلنامه اندیشه های حقوق خصوصی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی
پژوهش های حقوق تطبیقی پژوهش نامه حقوق اسلامی
فصلنامه بررسی های عمومی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)
فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی)

فصلنامه نقد رای

دو فصلنامه رویه قضایی دو فصلنامه حقوق وسیاست
فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد مطالعات فقه و حقوق اسلامی
مطالعات حقوقی فقه و مبانی اسلامی
فقه و حقوق اسلامی فقه و اصول
دانشنامه حقوق اقتصادی دانش حقوق عمومی
حقوق تطبیقی حقوق اسلامی
تعالی حقوق تحقیقات حقوقی

پژوهش نامه حقوق خصوصی

پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

حقوق قضایی

فصلنامه پزشکی قانونی فصلنامه حقوق پزشکی
مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی دانش حقوق مدنی(علمی پژوهشی)
فصلنامه حقوق و روابط بین الملل فصلنامه علمی تخصصی اندیشمندان حقوق
فصلنامه پژوهش های حقوق اسلام و غرب دو فصلنامه حقوق بشر