برای تماس کلیک کنید 021-44033677021-44963487

نمونه پرونده

نمونه پرونده

مطالب مربوط به موضوع نمونه پرونده

۱۴ خرداد ۱۳۹۷
 • 15
 • 44
 • 0
جرم فریب در ازدواج – درج شغل دروغین در عقد نامه
خانم ش.ح در دادسرای ناحیه 12 تهران شکایت فریب در ازدواج از آقای ش.ش دایر بر فریب در ازدواج مطرح می کند. با این توضیح که اینجانب در عقد نکاح دائم آقای ش.ش می باشم وقتی که ایشان به خواستگاریم ...
ادامه مطلب
۱۴ خرداد ۱۳۹۷
 • 15
 • 118
 • 0
مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه
مطالبه دین واحد ( مهریه) از طریق دو مرجع (ثبتی، قضایی) به طور همزمان امکان پذیر نیست و در فرض تقدم مطالبه از طریق مرجع ثبتی، دعوای مطالبه آن از طریق مرجع قضایی محکوم به رد است. خانم م.ع دادخواست مطالبه ...
ادامه مطلب
۱۴ خرداد ۱۳۹۷
 • 15
 • 77
 • 0
فسخ نکاح به دلیل پنهان کردن ازدواج سابق
دادخواستی از جانب آقای الف.م با وکالت خانم ... به طرفیت خانم ح.پ با وکالت آقای م.م به خواسته فسخ نکاح تقدیم شعبه 230 خانواده تهران می شود با این توضیح که زوجین بر طبق سند نکاح در دفترخانه 240 ...
ادامه مطلب
۱۴ خرداد ۱۳۹۷
 • 15
 • 52
 • 0
توافق زوجین در تعیین موعد عروسی و تاثیر آن نسبت به نفقه
خانم ه.س به طرفیت غ.ب دادخواست مطالبه نفقه معوقه از مورخ 90/8/16 لغایت اجرای حکم از قرار ماهیانه 4000000 ریال طرح می کند که متعاقبا در جلسه دادرسی، وکیل خانواده گروه پارسای از جانب زوج اعلام وکالت می کند. شعبه 8 دادگاه عمومی ...
ادامه مطلب
۱۴ خرداد ۱۳۹۷
 • 15
 • 45
 • 0
تکلیف حضانت کودک پس از هفت سالگی
آقای س.پ با وکالت آقای الف به طرفیت خانم م.پ دادخواستی به خواسته حضانت (استرداد طفل) تقدیم دادگاه می کند. با این شرح که وکیل توضیح داده فرزند پسر مشترک زوجین 9 ساله می باشد و تحت حضانت موکل (زوج) ...
ادامه مطلب
۱۴ خرداد ۱۳۹۷
 • 15
 • 38
 • 0
دادخواست مطالبه ارش البکاره در مورد زنا
سوالی که مطرح است و اینکه اگر بین دختر دوشیزه و مردی که علقه زوجیت نباشد و نزدیکی با رضایت واقع شود، آیا دختر مذکور می تواند از طریق دادگاه مطالبه مهرالمثل یا ارش البکاره کند؟ قبل از ورود به پرونده ...
ادامه مطلب
۱۴ خرداد ۱۳۹۷
 • 15
 • 90
 • 0
عند الاستطاعه بودن مهریه و زوال حق حبس زوجه
 مهریه مندرج در عقدنامه زوجین این پرونده 314 سکه تمام بهار آزادی عندالاستطاعه بود. با مراجعه زوج به دفتر وکالت و انعقاد قرارداد و اعطای وکالت، وکیل زوج با توجه به محل اقامت زوجه؛ دادخواست تمکین به طرفیت زوجه تقدیم ...
ادامه مطلب
۱۴ خرداد ۱۳۹۷
 • 15
 • 43
 • 0
تقاضای طلاق زوجه به دلیل عدم شروع زندگی مشترک
در پرونده ای دو سال از زمان وقوع عقد نکاح بین زوجین می گذشت و به دلیل اختلاف های که بین آن ها ایجاد شده بود زوج اقدامی به جهت تهیه مسکن و شروع زندگی مشترک نمی کرد و زوجه ...
ادامه مطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 15
 • 56
 • 0
رجوع زوجه به مابذل مهریه – وکیل برای مهریه
اقرار زوجه به دریافت تمام مهریه، لزوما به معنای رجوع به مابذل نیست زیرا رجوع مبتنی بر قصد زوجه است و در صورت تردید، اصل بر عدم رجوع است. خلاصه جریان پرونده: آقای م.ب با وکالت خانم و.الف به طرفیت خانم م.ص ...
ادامه مطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 15
 • 58
 • 0
درخواست فسخ نکاح به دلیل صرع زوج
چنانچه زوج بیماری صرع خود را از زوجه کتمات کرده باشد، از موارد فسخ نکاح است زیرا در زمان نکاح، عرفا، سلامت زوجین و عدم ابتلاء آن به بیماری صعب العلاج یا غیر قابل علاج وصف مقصود بوده که عقد ...
ادامه مطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 15
 • 42
 • 0
واگذاری حضانت فرزند پسر قبل از ۷ سالگی
حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است و تقاضای مادر به واگذاری حضانت فرزند قبل از هفت سالگی به علت عسرت بدون موافقت پدر محکوم به رد است. «رای دادگاه» در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم م.ف فرزند ...
ادامه مطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 15
 • 52
 • 0
اثبات خوف ضرر جانی زوجه
وجود حکم قطعی دال بر ارتکاب ضرب و شتم زوجه توسط زوج از مصادیق خوف بر زیان بدنی زوجه و مانع صدور حکم الزام به تمکین است. «رای دادگاه» در خصوص دادخواست ج.ش فرزند س. به طرفیت خانم ف.س فرزند ب. با ...
ادامه مطلب