فقط تهران و کرج 021-44033677 021-44963487 026-34214440 026-34214441
قبول وکالت فقط برای تهران و کرج

نمونه پرونده

نمونه پرونده

مطالب مربوط به موضوع نمونه پرونده

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 15
 • 1412
 • 0
تاثیر قید عندالاستطاعه بودن مهریه در زوال حق حبس زوجه
قید عنوان پرداخت عندالاستطاعه مهریه، موجب موجل شدن دین و زوال حق حبس زوجه در خصوص تعهد تمکین از زوج می گردد. «رای دادگاه» در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م.ب با وکالت س.ح به طرفیت خانم ب.م نسبت به دادنامه شماره ...
ادامه مطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 15
 • 855
 • 0
پذیرش خروج از کشور زوجه در ضمن عقد نکاح، رافع ممنوع الخروجی زوجه
در صورتی که زوج خروج زوجه از کشور را به صورت شرط ضمن عقد نکاح پذیرفته باشد، ممنوعیت خروج زوجه لغو می شود. «رای دادگاه» دادخواست خواهان س.ن به طرفیت 1- آقای س.ب 2- الف.گ به خواسته رفع رضایت خروج از کشور ...
ادامه مطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 15
 • 904
 • 0
حدود اعتبار شرط ضمن عقد وکالت
از آنجایی که عقد وکالت از عقود جایزه محسوب است شرط اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد وکالت نیز جایز بوده و لازم الوفاء نیست مگر این که موکل در ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود ...
ادامه مطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 15
 • 1270
 • 0
تقدم و تاخر تکالیف انفاق زوج و تمکین زوجه – وکیل طلاق در تهران
انفاق، فرع بر تمکین زوجه است و تا قبل از تمکین زوجه، زوج تکلیفی به انفاق ندارد. «رای دادگاه» در خصوص دادخواست ه.م به طرفیت م.ن با وکالت ع.س به خواسته الزام به تمکین دادگاه با عنایت به این که خواهان منزل ...
ادامه مطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 15
 • 2363
 • 0
نوع طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه
طلاقی که با درخواست زوجه بر اثر عسر و حرج، مورد حکم قرار می گیرد، از نوع بائن است نه رجعی. خلاصه جریان پرونده: به حکایت پرونده کلاسه 920095 شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا، خانم ن.م به وکالت از خانم ز.ج فرزند ...
ادامه مطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 15
 • 1711
 • 0
ناتوانی جنسی زوج و عسر و حرج زوجه
ناتوانی جنسی زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه است و می‌تواند مستند درخواست جدایی از سوی زوجه باشد. به حکایت پرونده کلاسه 920036 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) شیراز، خانم س.س. فرزند ه. در تاریخ 92/1/20 دادخواستی به‌طرفیت شوهرش ...
ادامه مطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 15
 • 1281
 • 0
موارد فسخ نکاح به علت عیب
درخواست فسخ نکاح به علت عیب، منحصر به موارد مصرح در ماده 1123 قانون مدنی است و شرط بنایی موضوع ماده 1128 قانون مدنی نیز صرفا ناظر به شروطی است که جنبه ایجایی و مثبت دارد بنابراین نمی توان شرط ...
ادامه مطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 15
 • 6491
 • 0
شرط وجوب نفقه زوجه
تمکین زوجه از زوج شرط وجوب پرداخت نفقه از سوی زوج بوده و اثبات مانع مشروع عدم تمکین بر عهده زوجه است. «رای دادگاه» در خصوص دعوی خانم س.ف فرزند ع. به طرفیت آقای الف.م فرزند ن. به خواسته مطالبه نفقه معوقه ...
ادامه مطلب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • 15
 • 19544
 • 0
اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق
صرف محکومیت زوج به پرداخت نفقه، با وصف صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت آن، بند 8 عقدنامه های رایج مبنی بر ایجاد حق طلاق برای زوجه به علت عدم پرداخت نفقه را محقق نمی سازد. «رای دادگاه» در خصوص دادخواست خانم ...
ادامه مطلب