تحلیل پرونده - دادخواست مطالبه ارش البکاره در مورد زنا - 5.0 از 5 از 4 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سوالی که مطرح است و اینکه اگر بین دختر دوشیزه و مردی که علقه زوجیت نباشد و نزدیکی با رضایت واقع شود، آیا دختر مذکور می تواند از طریق دادگاه مطالبه مهرالمثل یا ارش البکاره کند؟

قبل از ورود به پرونده - جهت اطلاع - ماده 9 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «دختری که در اثر اعمال حیله و تهدید و یا سوء استفاده از زیردست بودن، حاضر به همخوابی نا مشروع شده، می تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی، مطالبه زیان معنوی هم بنماید.»

در پرونده ای خانم الف.ج دادخواست مطالبه ارش البکاره به طرفیت آقای ح.ر تقدیم دادگاه می کند. با این توضیح که به مدت 5 سال با خوانده دوست بودم و قصد داشتیم که با هم ازدواج کنیم، در این راستا با هم رابطه جنسی برقرار کردیم و بکارت اینجانب توسط خوانده زائل گردیده است و در ادامه اظهار داشته که حاضر است به پزشکی قانونی مراجعه کند. شعبه 214 عمومی تهران پس از ارجاع پرونده و تعیین وقت رسیدگی و احضار خوانده به استماع اظهارات طرفین می پردازد. در جلسه دادرسی وکیل خوانده قبول می کند که موکلش به مدت 5 سال با خواهان دوست بوده است ولی رابطه جنسی با او نداشته است در فرض هم که رابطه داشته باشد، چون با رضایت خواهان بوده است از موارد ارش البکاره خارج است...

در نهایت شعبه مذکور به درستی، به این استدلال که گذشته از انکار خوانده، دلیلی از سوی خواهان مبنی بر این که در اثر اعمال حیله و تهدید و یا سوء استفاده از زیردست بودن، حاضر به همخوابی نامشروع شده باشد، ارائه نشده است و با استفاده از ماده 9 قانون مسئولیت مدنی و استعانت از اصول کلی برائت، عدم اشتغال ذمه، حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند. با تجدید نظر خواهی خانم الف.ج پرونده به شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع می شود و شعبه مذکور عینا رای دادگاه بدوی را تایید می نماید.

آنچه از این پرونده و قانون استنباط می شود این است که اگر رابطه جنسی با رضایت باشد فقط در صورتی دختر می تواند مطالبه ارش البکاره کند که ثابت نماید در اثر حیله، تهدید، یا سوء استفاده از زیردست بودن حاضر به همخوابگی شده است.