تحلیل پرونده - تکلیف حضانت کودک پس از هفت سالگی - 5.0 از 5 از 7 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آقای س.پ با وکالت آقای الف به طرفیت خانم م.پ دادخواستی به خواسته حضانت (استرداد طفل) تقدیم دادگاه می کند. با این شرح که وکیل توضیح داده فرزند پسر مشترک زوجین 9 ساله می باشد و تحت حضانت موکل (زوج) می باشد و تقاضای تحویل فرزند به پدر را از دادگاه می کند... در نهایت دادگاه به استناد ماده 1169 قانون مدنی حکم بر حضانت فرزند ذکر شده به وسیله پدر را صادر می کند.

خوانده پس از ابلاغ رای در فرصت 20 روز تجدید نظر، دادخواست و اعتراض به حکم را تقدیم دادگاه بدوی می کند. پرونده پس از تبادل لوایح به شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر می شود و شعبه مذکور بدین شرح رای بدوی را نقض می نماید:

«... تجدید نظر خواه بیان داشت، فرزند مشترک 9 ساله شدیدا به مادر وابسته می باشد نظر به صورتجلسه مورخ 91/12/5 که فرزند مشترک 5 سال نزد مادر بوده است و اینکه پدر ازدواج مجدد نموده و با توجه به انس فرزند در این مدت با مادر، تجدید نظر خواهی را وارد دانسته و مستندا به تبصره ماده 1169 قانون مدنی که حضانت طفل را با رعایت مصلحت کودک دانسته است و با در نظر گرفتن انس و الفت 5 ساله با مادر و دوری از پدر و ازدواج پدر، مصلحت طفل، در حضانت با مادر است. لذا ضمن نقض دادنامه حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.»

* حضانت چیست؟

* چنانچه هنگام طلاق حضانت فرزند مشترک با توافق زوجین به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج کند، آیا حضانت فرزند از او سلب می شود؟

* آیا اثبات رابطه نامشروع باعث از بین رفتن مهریه و سلب حضانت از زوجه (مادر) میباشد؟