تحلیل پرونده - فسخ نکاح به دلیل پنهان کردن ازدواج سابق - 5.0 از 5 از 5 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دادخواستی از جانب آقای الف.م با وکالت خانم ... به طرفیت خانم ح.پ با وکالت آقای م.م به خواسته فسخ نکاح تقدیم شعبه 230 خانواده تهران می شود با این توضیح که زوجین بر طبق سند نکاح در دفترخانه 240 تهران در عقد نکاح دائم می باشنداما بعد از وقوع عقد (92/12/10) معلوم می شود که زوجه در تاریخ مقدم و قبل از این عقد،  با شخص دیگری عقد نکاح دائم داشته است و طلاق گرفته است و  این حقیقت را از زوج کتمان کرده است و لذا با عنایت به این تدلیس و پنهان کاری تقاضای فسخ نکاح می شود.

وکیل خوانده (زوجه) در دفاع اظهار می دارد که قصد فریبی در کار نبوده است چون ازدواج قبلی موکله اش در دوران عقد بوده است  به طلاق توافقی و بدون زناشویی از هم جدا شده اند و از موارد فریب و تدلیس در ازدواج نیست.... دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین بدین شرح رای صادر می کند که اولا استفاده از خیار تدلیس برای فسخ نکاح فوری است و به نسبه مدت طولانی است که زوج فهمیده است که همسرش قبلا ازدواج کرده است ولی اقدامی در این خصوص نکرده است. ثانیا با توجه به مفهوم ماده 348 قانون مدنی تدلیس دو شرط لزوم دارد اولا قصد فریب، که در این پرونده اثبات نشده است ثانیا صرف عقد بدون عمل زناشویی (مواقعه) از موارد تخلف از شرط صفت و تدلیس نیست و در سند نکاحیه هم صریح به آن نشده است که قائل به این باشیم عقد متباینا بر آن واقع شده است، لذا حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می نماید.

این رای عینا پس از تجدید نظر خواهی در شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید می شود.

* "گواهی تجرد" چیست؟ (وکیل خوب خانواده در تهران)

* جرم فریب در ازدواج – درج شغل دروغین در عقد نامه

* نگاهی انتقادی به عیوب زوجین و حق فسخ نکاح در قانون مدنی