تمکين - 4.3 از 5 از 6 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران

در چه صورتی زن می تواند از شوهر تمکین نکند؟

رابطه تمکین و نفقه چیست؟

بررسی مشروعیت شرط عدم تمکین در عقد نکاح (مقاله)

 

بر طبق مواد 1105،1108،1114،1115 قانون مدني زن مي بايستي در منزلي که شوهر تعيين مي کند زندگي کند مگر اينکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد (شرط ضمن عقد) در اين صورت با عدم تمکين زن مستحق نفقه نخواهد بود و زوج مي تواند با مراجعه به دادگاه تقاضاي ازدواج مجدد نمايد و طبق راي وحدت رويه 716 مورخ 89/07/20 هيات عمومي ديوان عالي کشور با عدم تمکين زوجه و اجازه ازدواج مجدد زوج، زن نمي تواند از اين طريق طلاق بگيرد. زن در صورتي که ثابت نمايد بودن او با شوهر در يک منزل موجب ضرر بدني، مالي و شرافتي براي اوست حکم بازگشت منزل شوهر (تمکين) صادر نخواهد شد. رويه دادگاه ها در خصوص تمکين يکسان نمي باشد. بعضي از شعب خانواده معتقدند در هنگام دادخواست تمکين زوج مي بايستي ثابت نمايد که منزل مناسب با اثاث البيت تهيه کرده است و مدارک آن را به دادگاه ارائه کند اما بعضي از شعب اجراي تمکين را منوط به تهيه مسکن مناسب با شان زوجه و همراه اثاث البيت ميکند.