مطالبه مهریه (ازدواج دائم یا موقت) - 5.0 از 5 از 27 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

حکم قانونی مهریه های عجیب چیست؟

تحلیل پرونده - مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه

تحلیل پرونده - عند الاستطاعه بودن مهریه و زوال حق حبس زوجه

شرط ضمن عقد تملیک سه دانگ منزل توسط زوج در آینده به عنوان مهریه

واقعیت مهریه 110 سکه ای

جدول محاسبه مهریه به نرخ روز

مطالبه مهریه از وراث زوج در صورت فوت او در صورت وجود ارث

وکیل خوب خانواده - اگر مردی پولی به حساب همسرش واریز کرده باشد می توان بگوید بابت مهریه بوده است؟

 

وکیل برای مهریه، وکیل طلاق در تهران و کرج    44963487 - 09127923611 - 09122547699 -44033677

 

1-    مهريه: برطبق ماده 1078 قانون مدني هر چيزي که ماليت داشته باشه مي توان مهر قرار داد بنابراين مهريه مي تواند ملک مشخص ، خودرو ، سکه ، وجه نقد و يا هر مال منقول و غير منقولي باشد در اين خصوص تفاوتي بين عقد دائم يا موقت (صيغه) نيست و مهريه مندرج در صيغه نامه هاي عادي هم از طريق دادگاه خانواده قابل مطالبه مي باشد.

2-    مهريه به نرخ روز: بر طبق تبصره ماده 1082 قانون مدني چنانچه مهريه وجه رايج باشد با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان پرداخت به نسبت سال عقد که توسط بانک مرکزي اعلام مي شود مهريه به نرخ روز محاسبه خواهد شد . براي دانستن مهريه خود به نرخ روز با تلفن گوياي 129 تماس بگيريد.

3-    مهريه عند المطالبه و عند الاستطاعه: قبل از هر چيز بدانيد که مهريه عند الاستطاعه براي زنان شرط خوبي نيست اگر مهريه عند الاستطاعه باشد زن مي بايستي ثابت نمايد که مرد داراي اموال است و اگر نتواند ثابت کند يا زوج اموالي نداشته باشد مهريه اي به او پرداخت نخواهد شد برعکس مهريه عند المطالبه که مرد بايد ثابت کند توانايي پرداخت يکجاي مهريه را ندارد.

4-    مهريه و حق حبس: بر طبق ماده 1085 قانون مدني زن مي تواند تا دريافت کامل مهريه از انجام وظايفي (تمکين) که در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد که به آن حق حبس مي گويند اين حق مانع استحقاق نفقه هم نمي باشد حتي اگر مهريه تقسيط نيز شود باز هم تا دريافت کامل مهريه حق حبس زن پابرجاست.

5-    مهريه و نزديکی: به مجرد عقد نکاح زن مالک تمام مهر مي شود و حتي با عدم نزديکي و تا وقتي که به طلاق نرسيده است مي توان تمام مهريه را مطالبه کرد. در هنگام طلاق اگر بين زوجين نزديکي واقع نشده باشد نصف مهريه به زن تعلق خواهد گرفت.

6-    مهريه و کاهش و افزايش آن: بر طبق نظريه 35079/30/88 مورخ 88/5/12 شوراي نگهبان و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد تعيين شده است و هر گونه ازدياد و کاهش آن شرعا صحيح نمي باشد در حال حاضر هم دفاتر اسناد رسمي مهريه را بعد از عقد کاهش يا افزايش نمي دهند.

7-    جريان مهريه تا 110 سکه چيست؟ بر طبق ماده 22 قانون حمايت خانواده اگر مهريه هر مقدار باشد و مرد مال داشته باشد تمام مهريه وصول خواهد شد در غير اينصورت با پرداخت 110 سکه چه به صورت يکجا و يا اقساط امکان حبس مرد وجود نخواهد داشت به عبارت ديگر براي ندادن مازاد 110 سکه يا معادل آن دادگاه جلب صادر نخواهد کرد.

8-    بخشيدن مهریه: زن مي تواند به يکي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه کند و تمام يا قسمتي از مهريه خود را ببخشد و در اصطلاح حقوقي ابراء کند بدانيد که بر طبق ماده 806 قانون مدني اين بخشيدن قابل برگشت نيست.

9-    مهريه و تمکين: مهریه ربطي به تمکين ندارد اگر زن تمکين هم نکند به صرف وقوع عقد مي تواند درخواست مهريه کند.