واقعیت مهریه 110 سکه ای - 5.0 از 5 از 7 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پیش از این، در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه و عدم توانایی مالی زوج، شوهر حبس می‌شد تا زمانی که استطاعت مالی لازم را پیدا کند؛ این در حالی است که بر اساس قانون جدید، مجازات حبس در مورد مهریه فقط تا سقف 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن اجرا خواهد شد و نسبت به مازاد، قانونگذار، اثبات توانایی زوج را شرط مطالبه مهریه از سوی زوجه قرار داده است.

وکیل مهریه در این باره توضیح می دهد: اگر زوج بتواند به میزان 110 سکه از مهریه را پرداخت کند، به نسبت مازاد بر آن، امکان حبس وی تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.

بر این اساس، اگر به فرض مردی 500 سکه باید مهریه بدهد، در صورت مطالبه مهر از جانب همسرش اگر 110 سکه را یکجا بپردازد، بابت 390 سکه باقیمانده زندانی نمی‌شود و اگر نتواند 110 سکه را بدهد باید به زندان برود.

 به موجب ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393، «اگر استیفای مهریه از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، زوج به تقاضای زوجه تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت زوجه حبس می شود.»

* تحلیل پرونده - مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه

* تحلیل پرونده - عند الاستطاعه بودن مهریه و زوال حق حبس زوجه

* شرط ضمن عقد تملیک سه دانگ منزل توسط زوج در آینده به عنوان مهریه

* جدول محاسبه مهریه به نرخ روز

* مطالبه مهریه از وراث زوج در صورت فوت او در صورت وجود ارث

* وکیل خوب خانواده - اگر مردی پولی به حساب همسرش واریز کرده باشد می توان بگوید بابت مهریه بوده است؟