فقط تهران و کرج 021-44033677 021-44963487 026-34214440 026-34214441
قبول وکالت فقط برای تهران و کرج

طلاق به دلیل ضرب و شتم (خشونت)

طلاق به دلیل ضرب و شتم (خشونت)

  • ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
  • ۲۵ مهر ۱۳۹۷
  • بدون نظر
  • 47651 بازدید

یکی از علل شایع طلاق در کشور ما خشونت علیه زنان و ضرب و شتم ایشان است که قصد داریم از لحاظ حقوقی تاثیر آن را در طلاق تحلیل کنیم. با توجه به این که در قانون کشورمان طلاق در اختیار مرد است زنی که تمایل به طلاق داشته باشد و شوهرش مخالفت کند، برای موفقیت در دادگاه و رسیدن به طلاق نیازمند دلیل است. یکی از مهمترین این دلایل طلاق به دلیل ضرب و شتم است.

در شرط دوم شروط چاپی مندرج در عقدنامه ها آمده است: “سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.” بدیهی است که اگر زوج این شرط را امضاء کرده باشد و برای دادگاه ثابت شود که شوهر دارای سوء رفتار و یا سوء معاشرت است زوجه می تواند از این طریق و علی رغم مخالفت شوهرش به طلاق دست یابد. از کلمات “سوء رفتار و یا سوء معاشرت” بر می آید که این گونه رفتار باید مستمر باشد. در عرف یکی از مصادیق بارز سوء رفتار ضرب و شتم است.

در بند ۴ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی هم آمده است: «ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.» در اینجا هم به تشخیص دادگاه اگر زوج سوء رفتار مستمر داشته باشد یا ضرب و شتم مستمر داشته باشد، دادگاه به تقاضای زوجه، شوهر را اجبار به طلاق به دلیل ضرب و شتم می کند.

اما طریقه اثبات آن بر عهده زوجه است بدین صورت است که می تواند ضرب و شتم و خشونت مستمر زوج را از طریق اقرار صریح یا ضمنی شوهر یا شهادت شهود و یا گرفتن رای محکومیت ضرب و جرح از دادگاه کیفری اثبات نماید.

باید توجه داشته باشید صرف گرفتن برگه از پزشکی قانونی که حکایت از جراحات یا کبودی یا سرخی داشته باشد دلالت بر سوء رفتار زوج نمی کند. ملاک دادگاه خانواده در این خصوص رای دادگاه کیفری یا کیفر خواست دادسرا است و نه صرفا برگه اخذ شده از پزشکی قانونی.
بسیار دیده شده است که زنی برای طلاق به دلیل ضرب و شتم به دادسرا شکایت کرده است و بعد از معرفی او به پزشکی قانونی و اخذ برگه مربوطه، پرونده را ادامه نداده است و به همان گزارش پزشکی قانونی بسنده کرده است که کاملا اشتباه است. می بایستی پرونده را تا حصول نتیجه و رای دادگاه ادامه داد اگر هم در این موارد تمایل به گذشت است بهتر است به جای مختومه کردن پرونده به لحاظ رضایت، از دادسرا تقاضای ترک تعقیب کنید که در صورت تکرار سوء رفتار بتوانید دوباره ظرف یک سال پرونده را اصطلاحا به جریان بیاندازید.

یکی از روش های سوء رفتار و سوء معاشرت زوج، تقاضا از دادگاه برای ارجاع به مددکاری به جهت تحقیق در این خصوص است. در این حالت مددکار دادگاه به صورت محسوس و نامحسوس از همسایگان محل زندگی زوجین تحقیق می کند.

مطلب مرتبط :   آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده

خوف ضرر بدنی ناشی از زندگی مشترک

صرف تعهد زوج بر عدم ارتکاب ضرب و شتم زوجه در آینده به منزله اقرار وی به انجام ضرب و شتم در گذشته و تلقی آن به عنوان مصداق تحقق خوف متضمن ضرر بدنی ناشی از زندگش مشترک نخواهد بود.

«رای دادگاه»

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای الف.س فرزند ع. با وکالت خانم س.پ به طرفیت خوانده خانم ز.س به خواسته الزام خوانده به تمکین در انجام وظایف زندگی مشترک با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق سند نکاح نامه رسمی شماره ۴۹۹۰ صادره از دفتر ازدواج شماره … حوزه ثبتی تهران وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز می باشد و نظر به این که زوجه به شرح مفاد صورتجلسه این دادگاه دلیل عدم تمکین وی را از شوهرش توجیه و اعلام داشته امنیت جانی ندارم زوج را مرتبا مورد ایراد صدمه بدنی و آزار و اذیت قرار می دهد و زوج نیز به شرح مفاد صورتجلسه این دادگاه تعهد و اقرار نموده من بعد از این زوجه را مورد آزار و اذیت و کتک کاری قرار ندهد و به نظر دادگاه بودن زوجین در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و شرافتی برای زوجه می باشد تا رفع مظنه ضرر مزبور زوجه می تواند مسکن علیحده اختیار کند علی هذا به لحاظ عدم ثبوت حکم به رد دعوی حواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی خانواده تهران – فراهانی

«رای دادگاه تجدید نظر»

تجدید نظر خواهی آقای الف.س از دادنامه شماره ۰۰۹۱۴ مورخه ۹۲/۶/۳۰ شعبه محترم ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه ایشان با وکالت پ.پ به طرفیت همسرش خانم ز.س به خواسته تمکین حکم بر رد دعوی در پرونده کلاسه ۵۶۱/۹۲ تصدیر گردیده وارد است زیرا به موجب قواعد آمره در این باب به ویژه مواد ۱۱۱۴ و ۱۱۰۲ قانون مدنی اصل بر حضور زوجه در منزلی که زوج برای زندگی تدارک دیده … می باشد مگر این که حضور وی مخاطره آمیز باشد که در این صورت برابر مواد ۱۱۱۵ و ۱۱۱۶ ق.م دادگاه نمی بایست رای بر تمکین دهد در حالی که در مانحن فیه زوجه هیچ دلیلی بر مخاطره آمیز بودن حضورش در منزل شوهر ارائه نکرده و استدلال دادگاه به تعهد زوج توجیه پذیر نیست زیرا تعهد به حسن رفتار در آینده دلیل بر سوء رفتار در گذشته نیست تا چه رسد به این که از تعهد مفهوم اقرار برداشت شود بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و این که دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی آن را نقض و حکم به تمکین زوجه به شرط تهیه مسکن مناسب و اثاث البیت که به تایید مددکار محترم دایره مددکاری اجتماعی نیز خواهد رسید. صادر و اعلام می دارد. رای (دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است. دادگاه متقابلا زوج را به حسن رفتار با همسرش و حفظ نهاد مقدس خانواده و جلوگیری از فرو پاشی آن و احساس مسئولیت در قبال آن ها توصیه می نماید.)

مطلب مرتبط :   شرط حق مسکن زوجه و تحلیل حقوقی آن توسط وکیل خانواده

رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه اصلانی – نحوی

اثبات خوف ضرر جانی زوجه

وجود حکم قطعی دال بر ارتکاب ضرب و شتم زوجه توسط زوج از مصادیق خوف بر زیان بدنی زوجه و مانع صدور حکم الزام به تمکین است.

«رای دادگاه»

در خصوص دادخواست ج.ش فرزند س. به طرفیت خانم ف.س فرزند ب. با وکالت ب.ن به خواسته الزام خوانده به تمکین، با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره ۲۹۵۰ صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۴۶۳ تهران، احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم و با توجه به این که دلیلی که توجیه کننده عدم تمکین زوجه باشد به دادگاه ارائه نشده لذا دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران – محمد لو

«رای دادگاه تجدید نظر»

در خصوص دادخواست تجدید نظر خواهی خانم ف.س با وکالت ب.ن نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۰۰۰۰۲۲۳۶ مورخ ۹۰/۱۲/۶ صادره از شعبه ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران متضمن حکم به تمکین تجدید نظر خواه نسبت به زوج با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدید نظر خواه وارد است؛ زیرا تجدید نظر خوانده زوج به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۲۳۰۰۱۱۳ صادره از شعبه ۱۱۵۴ دادگاه جزائی تهران به اتهام ایراد ضرب و جرح نسبت به تجدید نظر خواه به پرداخت ۴/۵ هزارم دیه کامله محکوم گردید؛ نهایتا رای صادره به موجب نامه شماره ۹۱۰۳۵۴/۳ مورخ ۹۱/۵/۲۲ اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۱۶ قطعیت یافته و در مرحله اجرا است؛ بنا علی هذا بودن تجدید نظر خواه (زوجه) با زوج در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی است؛ دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و به استناد ماده معنون و ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان اصلی پرونده (زوج) صادر و اعلام می نماید. رای صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران – نحوی – سیفی

برای اعطای وکالت دعاوی خانواده و ارث در تهران با ما تماس بگیرید (وکیل طلاق)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *