قبول وکالت فقط تهران و کرج تهـــران کـــــرج ۰۲۱-۴۴۰۳۳۶۷۷ ۰۲۱-۴۴۰۷۲۸۰۲ ۰۲۶-۳۴۲۱۴۴۴۰ ۰۲۶-۳۴۲۱۴۴۴۱
عکس پس زمینه سایت وکلای پارسای عکس پس زمینه سایت عکس پس زمینه سایت

همه چیز در خصوص اعسار از پرداخت مهریه (قسط بندی مهریه)

 • ۱۴ خرداد ۱۴۰۱
 • بروزرسانی: ۲ مرداد ۱۴۰۱
 • 52 نظر
 • 7 دقیقه
 • 229974 نفر
3.9/5 - (78 امتیاز)
3.9/5 - (78 امتیاز)

قبل از هر چیز باید بدانید که  مهریه هر مقدار که باشد و زوج (مرد) مالی اعم از منقول یا غیر منقول و حساب بانکی دارای موجودی باشد در قبال همه مهریه حتی اگر بالای ۱۱۰ سکه باشد توقیف می گردد که این توقیف می تواند از طریق دادگاه یا اجرای ثبت باشد. فقط بعضی از اموال جزو مستثنیات دین می باشد که قابل توقیف نیستند و در صورت توقیف نیز با اعتراض زوج از توقیف آزاد می گردد.

بر طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ عبارتند از: «مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر می شود:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.»

توصیه می شود این مطلب را تا انتها بخوانید و اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای گروه پارسای تماس بگیرید.

همانطور که مشخص است مستثنیات دین (یعنی آنچه توقیف آن ها از اموال محکوم علیه استثتاء می باشد) نسبت به قانون قبلی یعنی ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی تغییراتی کرده است مثلا تلفن مورد نیاز یا پول پیش (ودیعه) قرارداد اجاره با شرایطی که ذکر شده قابل توقیف نمی باشد.

مطلب مرتبط :   دادگاه خانواده و اطلاعات کامل مربوط به آن

برای اعسار از پرداخت مهریه چه کار باید کرد؟

* شرایط اعسار از پرداخت مهریه چیست؟

* مهلت دادن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه چقدر می باشد؟

بر طبق ماده ۶ قانون مذکور معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.

تبصره – عدم قابلیت دسترس به مال در حکم نداشتن مال است…

مدعی اعسار (زوج) می بایستی پس از صدور حکم به یکی از دفاتر خدمات قضایی به جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای دادخواست اعسار از مهریه عبارت است از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته.

وکیل خانواده در ادامه اظهار داشت فرم های مربوط به صورت اموال و نقل و انتقالات یک سال گذشته مدعی اعسار (زوج) را از همان دفتر خدمات قضایی می توانید تهیه کنید.استشهادیه هم نیاز به فرم خاص ندارد. می توان در برگه A4 دو نفر با درج مشخصات کامل؛ نشانی؛ نحوه آشنایی و اشراف به وضعیت زوج که می تواند فامیل (اقوام) یا از دوستان و همکاران باشد، شهادت دهند که زوج توانایی پرداخت دفعی مهریه را یک جا ندارد.

ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: «شاهد بايد علاوه بر هويت، شغل، ميزان درآمد و نحوه قانوني امرار معاش مدعي اعسار، به اين امر تصريح كند كه با مديون به مدتي كه بتواند نسبت به وضعيت معيشت وي اطلاع كافي داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنيات دين هيچ مال قابل دسترسي ندارد كه بتواند به وسيله آن دين خود را بپردازد.»

توصیه می شود این مطلب را تا انتها بخوانید و اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای گروه پارسای تماس بگیرید.

نکته: اگر کسی بر طبق قانون تجارت تاجر باشد، آگاه باشید که اعسار از پرداخت مهریه یا هر حکم (محکوم به) دیگری از او پذیرفته نمی شود. تاجر در صورت عدم توانایی برای پرداخت مهریه می بایستی به جای دادخواست اعسار از مهریه به دادگاه خانواده، دادخواست اعلام ورشکستگی به دادگاه عمومی تقدیم کند. (ماده ۱۵ قانون نحوه محکومیت های مالی)

نمونه متن استشهادیه

اینجانب … فرزند … به شماره ملی … و نشانی … که از دوستان آقای … می باشم شهادت می دهم که ایشان به غیر از یک واحد آپارتمان به نشانی … که در آن سکونت دارد فاقد هر گونه مال منقول یا غیر منقول است و شغل ایشان … با درآمد ماهیانه حدود … تومان می باشد و توانایی پرداخت ۳۰۰ سکه تمام بهار آزادی را ندارد اینجانب با امضاء خود گواهی می نمایم و حاضر به ادای شهادت در محضر دادگاه می باشم … امضاء.

مطلب مرتبط :   طلاق به دلیل ضرب و شتم (خشونت)

نکته: فرصت دادن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه یک ماه از زمان ابلاغ اجراییه می باشد (دادن دادخواست در مهلت پیش گفته مانع از جلب می شود) اما اگر در فرصت یک ماهه مذکور دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نشود زوجه می تواند از دادگاه تقاضای جلب کند و در صورت جلب زوج (مرد) در صورتی که آزاد می شود که یا زوجه رضایت دهد و یا اینکه کفیل و یا وثیقه گذار به تشخیص دادگاه معرفی نماید پس از آن دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار به موجب حکم قطعی از حبس او خودداری می کند و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد شدن اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود، ظرف ۲۰ روز از ابلاغ واقعی، زوج (محکوم علیه) را به دادگاه تحویل دهد.

قانون ۱۱۰ سکه مهریه چیست؟

به این معنی است که دادگاه فقط تا میزان ۱۱۰ سکه میتواند در صورت نپرداختن مهریه یا اقساط آن جلب صادر کند

در فرض که اعسار زوج پذیرفته نشود بر طبق ماده ۲۲ قانوت حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ صرفا تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن در خصوص مهریه، وجه نقد، امکان جلب زوج وجود دارد و با پرداخت این مبلغ خواه نقدی یا اقساط، زوج آزاد خواهد شد. نسبت به الباقی مهریه امکان جلب وجود ندارد ولی اگر اموالی از زوج به دست آید حتی در آینده، قابل توقیف می باشد.

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. »

نکته: در صورتی که مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش تقدیم دادگاه کند و در صورت قطعی شدن حکم طلاق به تجویز ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده بخواهد دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه بدهد اگر حکم بر معسر نبودن وی و یا همان نپذیرفتن اعسار صادر شود تا پرداخت کامل مهریه حتی اگر بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد، نمی تواند حکم طلاق صادر شده را ثبت و اجرا نماید و همسرش را طلاق دهد.

نکته: اگر مردی از بابت مهریه چه از دادگاه و چه از طریق اجرای ثبت، ممنوع الخروج شده باشد پس از اثبات اعسار او می توان ممنوع الخروجی را رفع کرد (ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

می توانید مطلب را به اشتراک بگذارید
برای اعطای وکالت دعاوی خانواده و ارث در تهران و کرج با ما تماس بگیرید (وکیل طلاق)
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده + 16 =

 1. علیرضا صادقی

  سلام
  ما طلاق توافقی گرفتیم قرار شد سالی دوتا سکه بدم حالا اگه چند سال بعد همسرم درخواست بده میتونه این تعداد رو بیشتر کنه؟

  1. گروه وکلای پارسای
 2. داوود رحیمی

  سلام
  نصف مهریه اقدام شده ۷۲۰سکه کلش بوده بخاطر نصفش قسط بندی شد و اعسار گرفتم ولی طرف اجرا نداشته الان باز قیمت رفته بالا میتونم اعشاری چیزی باز اقدام کنم؟
  برای اقدام طلاق از طرف من در مورد نصف مهردیگه اشباید چیکار کنم تا طلاقش بدم؟

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   بله میتوانید دادخواست تعدیل بدهید و در صورت طلاق برای تتمه دادخواست اعسار بدهید

 3. مهدی باشتی

  دو ماه قبل از اقدام همسرم برای مهریه دو واحد آپارتمان و یک خودرو و یک موتور سیکلت خودم را فروختم و با پولش طلا خریدم و ارز دیجیتال خریدم هیچ پولی داخل بانک ندارم و چیزی هم به نامم نیست و اموال دیگری هم ندارم ، آيا میتوانم ادعای اعسار کنم

  1. گروه وکلای پارسای
 4. علی رضایی

  سلام وقت بخیر
  برادر من بعد از شکایت خانمش بابت مهریه به زندان افتاده و اموال خاصی هم نداره فوقش قسط بندی کنن بتونه سالی یه دونه سکه بده
  ما الان سند بزاریم از زندان درش بیاریم،سند تا زمان تمام شدن اقساط مهریه باید بازداشت بمونه؟ یا نه با شروع اقساط میشه سند رو آزاد کرد؟

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   با شروع اقساط

 5. محسن

  سلام وقت بخیر درخواست طلاق می‌خوام بدم حقوق ماهیانه ۱۲ملیون هست فقط یه ماشین به نامم هست دادگاه ماشینو توقیف می‌کنه یانه و اینکه قسطبندی میشه مهریه یانه راهنمایی کنید ممنون

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   بله ماشین از اموالی است که با درخواست زن توقیف میشود

 6. محمد یحیایی

  سلام من می خواهم زنم را طلاق بدم
  و ۱۱۴ سکه مهریه شه منم پول ندارم که مهریه شو بدم
  اگه قسط بندی هم بکنه بازم نمی توانم بپردازم
  بعدش چی میشه

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   چی بگم… جلب و مدتی زندان و دوباره دادخواست تعدیل مهریه

 7. مهدی

  سلام ببخشید اگر کسی اعصار او برای پرداخت یک جای مهریه در دادگاه اثبات بشه و بعداز آن حتی توان پرداخت قسطی مهریه رو هم نداشته باشد تکلیف او چیست؟

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   شرایط اقساط را دادگاه با توجه به شرایط جسمی، مالی ،کاری و سنی شوهر تعیین میکند و نپرداختن چند قسط از مهریه میتواند به صدور حکم جلب منهی شود

 8. شیما

  سلام. ایا ماشینی که برج ۱۰ پارسال به دیگری انتقال یافته است قابل توقیف کردن است؟

  1. گروه وکلای پارسای
 9. سمانه یوسفی

  سلام همسر بعد از دوماه نیم پس از صدور اجرائیه پرداخت مهریه دادخواست اعسار داده آیا اعسار قبول است در حالی که دادگاه دادخواست توقیف اموال داده بود که به در خانه آنها رفتیم ولی حضور نداشت آقا بعد از آن دادخواست اعسار داده آیا اعسار مورد قبول هست

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   مشکلی نیست و ایرادی ندارد

 10. مهدی فلاح

  سلام
  مهریه همسرم نزدیک به ۹۰۰ سکه است و بنده خانه ای دارم که اصلا از زمان ساخت به نام خودم نزده ام ایا در در زمان مهریه دادن دادگاه می تواند به دادخواست زن که می داند منزلی دارم خانه را بعنوان مهر از بنده بگیرد؟
  هیچ سرمایه دیگری هم ندارم فقط حقوق ثابت ۱۵ میلیونی ماهیانه در صورت درخواست مهریه ایا چه میزان از حقوق را باید بدهم حدودا؟ تشکر

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   ملاک برای دادگاه مالک رسمی است که شما هم به صورت سند رسمی مالی ندارید

 11. shbehzad208@gmail.com

  سلام من خانمم یک سال پیش درخواست مهریه داده وبرج۳ سال پیش حکم گرفته ولی تا امسال اجرا نکرده ولی امسال حکم جلب گرفته مهریه۱۴ عدد سکه است من کارگر ساختمانی ام و درآمد ثابت ندارم چیزی به نامم نیست دادگاه چه حکمی میده

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   قاضی حکم مهریه را داده است شما باید دادخواست اعسار بدید که توانایی پرداخت همه را یکجا ندارید

 12. هانا شیوا

  سلام من خانوم هستم وهمسرم ۸ ماه پیش دادخواست طلاق داد وچون خونه داشت البته به اسم خواهرش زده ترسید تنصیفم بیفته دادخواست طلاق ش رو پس گرفت حالا بعد پنج ماه من مهریم که ۴٠ تا سکه هست رو اجرا گذاشتم منتها خواستم ببینم میشه خونه شو مصادره کنم

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   الآن که به نام خواهر ایشان است و در فرض به نام بودن شوهر از مستثنیات دین است

 13. درود مهندس

  من کارمندم. حقوق دریافتیم ۱۲۵۰۰ هست. همسرم درخواست طلاق توافقی دادیم. بچه‌ها هم پیش خودمه. شرایط تقسیط مهریه چگونه است؟

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   در طلاق توافقی مهریه بستگی به توافق شما و همسر دارد اگر بخواهید توافقی باشد و مهریه را قسطی کنید خودتون شرایط رو به قاضی اعلام میکنید و دادگاه دخالتی ندارد

 14. سعید راودراد

  باسلام و عرض ادب
  با همسر و دختر ۱۵ ساله ام در حال زندگی در خانه مستاجری هستیم، همسرم درخواست مهریه کرده و ارزیاب آمده.
  فقط یک ملک قدیمی پدری داریم که اجاره داده ایم و از کرایه آن، اجاره خانه فعلی که ساکن هستیم را پرداخت میکنیم..
  بصورت مشاع هست و اجاره بین خواهران و برادر تقسیم می‌شود و جدیدا هر کدام سند تک برگ گرفته ایم.
  برای خرج و مخارج هم در اسنپ کار میکنم.
  میخواهم درخواست اعسار بدهم که این ملک جزو مستثنیات هست. چه کنم؟

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   اگر در ملک پدری سکونت نداشته باشید از مستثنیات دین حساب نمی کنند

 15. Arsalan aslani

  سلام خسته نباشید ، اگر مهریه پول نقد باشه و سکه نباشه اعسار بزنم اقساط میشه؟
  ۲۰۰‌میلیون نقد بوده، من ن خونه ن ماشین ن پس انداز هیچی ندارم و کارگر هستم، واقعا اعسارمو دادگاه قبول می‌کنه توروخدا جواب بدین.

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   بله مشکلی نیست

 16. مصطفی

  سلام
  آقای محکوم به پرداخت مهریه هستش و حکم جلب هم براش صادر شده. نامبرده که ازدواج مجدد هم داشته، یک آپارتمان داره بصورت سه‌دنگ سه‌دنگ با همسر جدیدش. آیا میشه روی سه‌دنگ زوج اقدامی انجام داد مثه توقیف یا فروش به نفع همسر اول؟؟

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   اگر همین یک ملک است از مستثنیات دین است و مهریه از این طریق وصول نمیشود

 17. مریم عبدی

  سلام وقتتون بخیر. همسرم یکسال هست که درسلامتی کامل وبیکارهست.هیچ مالی هم نداره .مهریه ام ۱۶۴تاسکه. میخوام مهریمو اجرابزارم ولی درخواستی برای طلاق نمیخواهم بدم میخواستم بدونم میتونم مهریمو بگیرم وباتوجه به اینکه بیکاره قسط بندی کنن وبازم بگه ندارم ونمیتونم پرداخت کنم. چیزی تعلق میگیره بهم

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   فایده ای براتون جز دوندگی و تیرگی بیشتر روابط نداره مالی در کار نیست مضافا بر اینکه شغلی هم ندارد

 18. حجت قربانی

  سلام من به پرداخت مهریه محکوم شده‌ام ایا الان باید تقاضای اعسار بدهم یا بعد از صدور اجرائیه مهریه

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   الآن هم میتونید دادخواست اعسار بدهید

 19. فرزاد را

  سلام و عرض ادب من یک سوال دارم ما برای مهریه اقدام کردیم مبلغی که اقدام کردیم ۲۷۰۰ یا ۱۵۰ عدد سکه هست حالا مدعی شدن که ندارن و میگن ماهی ۱ تومن بیشتر توان پرداخت ندارن اینجوری میشه ۲۲۵ سال مدت پرداخت که عمر هیچکس جواب نمیده آیا امکانش هست اگر ما قبول نکنیم چی میشه

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   درست میگید ولی از طرفی اگر مال از شوهر پیدا نشود درآمد بالا هم برای دادگاه ثابت نشود قاضی چاره ای جز قبول اعسار ندارد

 20. زهرا لشنی

  سلام بنده هم دادخواست طلاق و اجرای مهریه رو گذاشتم با توجه به اینکه زوج هیچ ملک و پولی ندارد و فقط مشغول به کار هست می خواستم بدونم که دادگاه چطور مهریه رو برای ایشان تقسیط می‌کند مهریه ۱۰۸سکه هست

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   قاضی با توجه به میزان درآمد و حقوق کمی پیش قسط و بعد اقساط مثلا هر ۵ ما شش ماه یک سکه

 21. رسول مهمان نوازی

  با سلام خسته نباشید
  در دادنامه و اولین رای دادگاه برای من ابلاغ شده که به این شرح است
  مالحظه نظريه قاضی محترم مشاور النهايه دعوی خواهان را وارد و مسلم دانسته به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۳ از قانون
  مدنی و مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ از قانون حمايت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه
  طالق صادر و اعالم میدارد نوع طالق رجعی بوده و عده آن سه طهر می باشد مهريه خوانده يک جلد کالم اله مجید بمبلغ
  پانصد هزار لایر و تعداد صدو ده قطعه سکه تمام بهار آزادی به زوجه پرداخت خواهد شد و در مورد نفقه نامبرده از تاريخ
  ۳۰/۰۳/۱۴۰۱لغايت پايان عده ماهانه مبلغ هفت میلیون لایر احتساب و پرداخت خواهد شد و در خصوص اجرت المثل با
  توجه به مفاد اظهارات نامبرده ، دادگاه نامبرده را مستحق دريافت آن نمی داند و نحله به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان
  پرداخت خواهد شد حضانت فرزند مشترک به نام …متولد ۳۰/۰۵/۹۵ با پدر است و مادر از ساعت ده صبح پنجشنبه
  الی هجده بعد از ظهر جمعه حق مالقات خواهد داشت تحويل و استرداد بعهده پدر خواهد بود و جهیزيه تحت تصرف زوجه
  است و دادگاه با تکلیفی مواجه نیست . اعتبار گواهی از تاريخ قطعیت ۳ ماه می باشد . رأی صادره حضوری بوده ظرف
  ۲۰ روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در محاکم محترم تجديدنظر استان آذربايجانشرقی و پس از انقضای مهلت
  تجديد نظر خواهی ظرف ۲۰روز قابل فرجامخواهی خواهی درديوان محترم عالی کشور می باشد.
  حال من هیچ نوع تمکن مالی ندارم برای پرداخت یک جای مهریه و نحله زمان دادخواست اعسار با توجه به راهنمایی شما در کدام مرحله خواهد بود

  از شما کمال تشکر و قدردانی را دارم ممنون

 22. پ مافی

  سلام اگر قصدم از توقیف منزل مسکونی فقط انتقال مالکیت باشد نه فروش ان، بابت بخشی از مهریه چطور میتوانم این کار را بکنم،در ضمن منزل سند وکالتی فقط دارد و نیمی از آن به نام خودم میباشد ممنون

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   سند وکالتی قابل توقیف نیست

 23. سعید

  با سلام.در تاریخ۱۴۰۱/۱/۶ حکم اجرای مهریه توسط همسرم دریافت کرده ام و به دنبال آن حسابهای بانکی و ماشین و مبلغ رهن بنده توقیف شده است.آیادادخواست تقاضای اعسار و تقسیط مهریه را باید تقدیم اداره اجرای اسناد بکنم.و در غیر اینصورت تکلیف من چیست؟با تشکر

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   مبلغ موجود در بانک و خودرو از توقیف آزاد نمیشود و فقط برای رهن مسکن میتوانید اعتراض کنید
   به نظر ما نیاز به دادخواست اعسار نیست

 24. حمید

  باسلام واحترام
  مهریه همسرم ۳۷۲ سکه بوده که اداره ثبت حدود۵ میلیارد باحق دولتی تعین نموده است.می توانم درخواست اعسار الان بدهم باتوجه به اینکه دادگاه درمورد مهریه هنوز نرفته ایم یا باید صبرکنم تا همسرم از طریق دادگاه که اقدام نمود بعد درخواست اعسار بدهم؟

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   صبر کنید وقتی پرونده به دادگاه رفت

 25. نیما صادقی

  سلام
  خانم مهریه را اجرا گذاشته و اموال توقیف شده است ولی بقیه مراحل را پیگیر نشده؟ دراین مرحله مرد چه اقداماتی می تواند بکند؟ اگر درخواست طلاق بدهد پرونده به جریان میفتد؟ یا اعتراض به توقیف اموال؟

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   در دادگاه طلاق بایستی تکلیف مهریه مشخص شود یعنی اینکه با درخواست مهریه ای که شده است حتما باید دلیل موجه برای طلاق داشته باشد وگرنه موفق نمیشود

 26. رضی

  سلام و احترام
  پس از به اجرا درآمدن مهریه از طریق اداره ثبت، ( که در صورت حقوق بگیر بودن، یک سوم از حقوق کم می شود ) در صورت دادخواست طلاق از سوی مرد، آیا دادگاه بازهم تغییری در میزان و نحوه پرداخت مهریه (که از طریق اداره ثبت در حال اجرا است) ، مثل لزوم پیش پرداخت یا … میدهد؟

  ممنون از شما

 27. رضی

  با سلام
  ۱-پس از تقسیط مهریه از طریق اداره ثبت، در صورت دادخواست طلاق از سوی مرد، آیا دادگاه بازهم تغییری در میزان و نحوه پرداخت مهریه مثل لزوم پیش پرداخت یا … میدهد؟

  ۲- پس از طلاق درحالیکه مهریه تقسیط شده و ماهیانه پرداخت می شود، در صورتیکه مرد مالی بخرد، آیا امکان توقیف دارد؟

  1. گروه وکلای پارسای

   سلام
   دادگاه فقط تقسیط میکند نه اداره ثبت در مورد سوال دوم هم بله میشود توقبف کرد

... ...